Spørsmål:

Vi har en utleiebolig som har vært leid ut i over 15 år og hvor leietaker flyttet ut fra nyttår. Vi ønsker nå å ta den i bruk selv, og bruker i løpet av dette året en del penger på å pusse opp. Regner med å kunne flytte inn før jul, antakelig 1. desember. I oppussingsperioden vil huset stå tomt. Vi lurer på i hvilken utstrekning vi kan trekke fra kostnadene til oppussing og løpende kostnader i en slik overgangsperiode?

Svar:

For det første så må dere underveis i oppussingen holde orden på kostnader som gjelder vedlikehold, og hvilke arbeider som gjelder påkostninger. Sistnevnte kan det ikke kreves fradrag for, men tillegges boligens kostpris. Påkostninger vil typisk være arbeider som gjør at huset får en høyere standard enn tidligere (tilbygg, moderniseringer). Vedlikehold vil være arbeider som gjøres for å bringe huset tilbake i den stand som det tidligere var. Modernisering kan til en viss grad være vedlikehold dersom man holder seg innenfor samme standard målt etter dagens nivå. Siden jeg ikke kjenner faktum her så går jeg ikke nærmere inn i denne fordelingen. For det andre så må dere vurdere om vedlikeholdskostnadene har tilstrekkelig tilknytning til utleieperioden da dette er et krav for fradragsføring. Med andre ord så må det kunne påvises at slitasjen/behovet for vedlikehold skyldes, eller har oppstått i, utleieperioden. Dere bør redegjøre for denne vurderingen /tilknytningen i vedlegg til skattemeldingen, i tillegg til et oppsett for hva dere har vurdert som vedlikeholdskostnader og hva som er påkostninger. For løpende kostnader som f.eks. strøm, forsikring, kommunale avgifter mv. så kan disse fradragsføres for den delen av året hvor huset har vært leiet ut eller stått tom i påvente av at dere tar boligen i bruk. Dersom dere tar huset i bruk (flytter inn) 1. desember, vil 11/12 av disse løpende driftskostnadene kunne trekkes fra.