Militær aktivitet på privat grunn

Av Erlend Stabell Daling,
  • Tips en venn om denne siden

Folk flest er positive til at forsvaret øver i deres nærområder. I forbindelse med militærøvelser oppstår det likevel fra tid til annen kontroverser knyttet til forsvarets bruk av og aktiviteter på privat grunn.

Etter vår erfaring har dette først og fremst sammenheng med de skader som oppstår på de berørte eiendommene. I enkelte tilfeller har forsvaret påberopt seg friluftsloven som grunnlag for å etablere leir og kjøre med beltevogn på privat veg og i terrenget, mens forsvaret i andre tilfeller har motsatt seg å betale for oppståtte skader.

Slike saker fører til unødvendige konflikter som påfører grunneier et økonomisk tap, og vekker motvilje med hensyn til pågående og fremtidige øvelser. For forsvaret er slik motvilje uheldig fordi det kan bli vanskeligere å gjennomføre fremtidige øvelser på en tilfredsstillende måte.

For grunneieren er utgangspunktet at ingen kan gjennomføre aktiviteter på hans eller hennes eiendom, uten at aktiviteten er hjemlet direkte i lov, i vedtak eller forskrift med hjemmel i lov, eller i frivillig avtale med grunneieren.

Det beste for begge parter er at det inngås klare avtaler mellom forsvaret og de grunneiere som berøres. Slike avtaler bør blant annet avklare hvor forsvaret kan og ikke kan ferdes. Det kan være flere årsaker til at noen områder utelates, for eksempel sårbare plantekulturer, slitasje på matjord og hensynet til husdyr og beboere på eiendommen. Videre bør avtalen avklare bruk av beltevogn og andre kjøretøy på og utenfor veg, og etablering av leirplass. Ytterligere bør det inntas et punkt om opprydning og erstatning for skade, herunder avlingstap og skade på jordbruksdrenering som ikke kommer til syne før en stund etter øvelsen.

Inngåelse og etterlevelse av slike avtaler gir etter vår erfaring gode samarbeidsforhold, noe som gjør det langt enklere med videre samarbeid og nye avtaler i samme område senere.

Uten avtale kreves det som nevnt hjemmel i lov (legalitetsprinsippet), jf Grunnloven § 113. I slike tilfeller må forsvaret dokumentere at aktiviteten har hjemmel i lov, eller at forskrift eller vedtak som tillater aktiviteten har hjemmel i lov.

Friluftsloven gir ikke slik hjemmel, med mindre det er tale om uskyldig bruk som ikke går ut over lovens rammer. Motorisert ferdsel og etablering av militær leirplass er ikke omfattet av loven, med et mulig unntak for små patruljer som legger seg til for maksimalt to netter. Særlig viktig er friluftsloven § 11 som sier at:

«Enhver som ferdes eller oppholder seg på annen manns grunn eller på sjøen utenfor, skal opptre hensynsfullt og varsomt for ikke å volde skade eller ulempe for eier, bruker eller andre, eller påføre miljøet skade. Han plikter å se etter at han ikke etterlater seg stedet i en tilstand som kan virke skjemmende eller føre til skade eller ulempe for noen.

Grunnens eier eller bruker har rett til å vise bort folk som opptrer hensynsløst eller ved utilbørlig atferd utsetter eiendommen eller berettigete interesser for skade eller ulempe».

Uavhengig av hjemmelsgrunnlaget for bruken, lov eller avtale, skal skade erstattes enten det gjelder selve grunneiendommen eller løsøre. I en avtale bør dette være særskilt regulert. I mangel av avtale finnes det andre rettsgrunnlag for erstatning, men disse kan variere avhengig av situasjon og skadetype.

Entreprisekontrakter

Vi mottar ofte ulike spørsmål knyttet til entrepriseforhold. I mange tilfeller er entreprisekontraktene mangelfulle. I denne artikkelen listes det opp noen sentrale punkter som kan reguleres i en entreprisekontrakt.

Foreldelsesregler

Advokatene ved Bondelagets Servicekontor mottar ofte spørsmål om foreldelse av krav på penger eller andre ytelser. I denne artikkelen forklares hovedreglene om foreldelse i et nøtteskall.

Når er en eiendom odelsjord?

Vi får ofte spørsmål om når en eiendom er odelsjord. Temaet har tidligere vært omtalt i denne spalten, men vi ser at det er på sin plass med en ny gjengivelse av hovedreglene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
04
mars

AU-møte

Landbrukets hus
Torsdag
05
mars

Fylkesårsmøte i Sogn og Fjordane

Skei Hotell
Fredag
06
mars

Fylkesårsmøte i Møre og Romsdal

Våre samarbeidspartnere