Spørsmål:

Jeg har nettopp oppdaget at jeg fra og med 2020 ikke kan fordele det skattemessige resultatet fra skogbruk i aksjeselskap og ansvarlig selskap over flere år. I enkeltpersonforetak ble jo gjennomsnittsfastsetting erstattet av tømmerkonto for noen år siden, finnes det en tilsvarende ordning for selskaper?

Får regelendringen noen skattemessige konsekvenser, eller kan jeg bare avslutte gjennomsnittsfastsettingen og gå over til direkte beskatning uten videre?

Svar:

Det er ikke innført noen erstatning for gjennomsnittsfastsetting i selskaper, det betyr at hele det skattemessige resultatet kommer til inntekt eller fradrag samme år. De tidligere reglene om gjennomsnittsfastsetting betød at årets skattemessige overskudd kom til inntekt med en femtedel hvert år i fem år, underskudd ble også fordelt over fem år.

Aksjeselskap og deltaker i ansvarlig selskap som benyttet gjennomsnittsfastsetting i 2014 kunne fortsette med dette til og med 2019. Hvis en gjorde det skal den delen av overskuddet eller underskuddet som ikke var ferdig beskattet i 2019 tas med ved skatteberegningen i 2020.

Selve beregningen

Hvis summen av skattlagt inntekt ved gjennomsnittsfastsetting de tidligere 4 årene, altså 2016 – 2019, er høyere enn summen av faktisk skattemessig inntekt de samme årene, skal differansen komme til fradrag i 2020. Dette kalles overheng.

Hvis summen av skattlagt inntekt ved gjennomsnittsfastsettingen de tidligere fire årene er lavere enn summen av faktisk skattemessig inntekt de samme årene skal differansen tas til inntekt i 2020. Dette kalles underheng.

Sagt på en annen måte må du regne ut to tall og sammenligne dem:

  1. Summen av de beskattede skogbruksinntektene etter gjennomsnittsfastsetting siste fire år.
  2. Summen av det faktiske skattemessige resultatet siste fire år.

Hvis 1 er større enn 2 har du et gjennomsnittsoverheng, dette kommer til fradrag i 2020. Hvis 2 er større enn 1 har du et gjennomsnittsunderheng, dette kommer til inntekt i 2020.

Dette gjelder uansett størrelsen på differansen, det er ingen grense på 15 000 kroner, slik det var tidligere ved opphør av gjennomsnittsfastsetting ved salg av skog.

I aksjeselskap var det selskapet som sådan som ble gjennomsnittsbeskattet, i ansvarlig selskap var det deltakeren. Beregningsgrunnlaget for over- eller underheng i ANS mv. er derfor deltakerens andel av det skattemessige resultatet i skogbruk. Deltakerne behøvde ikke å avslutte gjennomsnittsfastsetting samme år, så noen kan ha fortsatt til 2019 og noen kan ha avsluttet tidligere.

Det kan også nevnes at tilsvarende regler gjelder for selskap som driver reindrift, men her er det resultatet de to forrige år som inngår i beregningen.

Skjemautfyllingen

Ansvarlig selskap skal korrigere for over- eller underheng for deltaker som benyttet gjennomsnittsfastsetting til og med 2019 i post 1117 i selskapets melding over deltakerens formue og inntekt i selskap med deltakerfastsetting, RF-1233

I aksjeselskap skal du sette 0 som utgående verdi i post 82 i forskjellskjemaet, RF-1217, hvis gjennomsnittsfastsetting er ført over dette skjemaet tidligere. Dette har vært den korrekte måten å gjøre det på, hvis en ikke har brukt denne posten må korreksjonen føres som en permanent forskjell.