Spørsmål: 

Jeg registrerer at en av skatteendringene for 2016 er at salg av gardsbruk utenfor familien nå skal beskattes som kapitalinntekt.

Jeg er i prosess med å fradele og selge et areal på min gård til boligutbygging, betyr dette at jeg nå kan unngå personinntektsberegning på gevinsten ved dette salget?

Svar:

Det korte svaret på dette er nei. Det er uttrykkelig angitt i lignings-ABC for 2016 at den nye bestemmelsen i skatteloven § 12-11 (4) ikke kommer til anvendelse der grunn selges til tomteformål, og der tomteformålet har vært bestemmende for prisen.

Beskatning av gevinst ved salg av grunn til tomt vil altså fortsatt være gjenstand for virksomhetsbeskatning, såfremt arealet som selges er del av et aktivt drevet gårdsbruk. Areal fra et gårdsbruk som eieren ikke driver vil derimot gjennomgående betraktes annerledes, og gevinsten ved slikt salg vil anses som kapitalinntekt.

Det skal bemerkes at det samme gjelder salg av masser fra grunnen.

Problematikken med at salg av grunn og masser fra aktivt drevne kontra nedlagte eller bortleide eiendommer behandles annerledes er altså på ingen måte løst med den nye bestemmelsen, og aktive grunneiere som vurderer salg må fortsatt se på muligheter for tilpasning, som for eksempel å avvente et fremtidig generasjonsskifte eller fremtidig bortforpaktning som vil medføre at de ikke selv defineres som næringsdrivende.