Entreprisekontrakter

Av Sem Varhaug Søberg,
  • Tips en venn om denne siden

Vi mottar ofte ulike spørsmål knyttet til entrepriseforhold. I mange tilfeller er entreprisekontraktene mangelfulle. I denne artikkelen listes det opp noen sentrale punkter som kan reguleres i en entreprisekontrakt.

Kjennetegnet på entreprisekontrakter er at det dreier seg om avtaler der den ene avtaleparten (entreprenøren)påtår seg utførelsen av bygge- og anleggsarbeid (herunder nybyggings-, vedlikeholds-, reparasjons- og ombyggingsarbeid) for den andre avtaleparten (byggherren) mot vederlag. Dette omfatter for eksempel avtaler om bygging av fjøs eller garasje.

Når vi får henvendelser fra våre medlemmer fordi det har oppstått problemer underveis i bygge- og anleggsarbeidene er det ofte at det aktuelle problemet ikke er omtalt i kontrakten. I slike tilfeller må det vurderes om det finnes allmenne kontraktsprinsipper som kan gi et svar. Dette kan være vanskelig å avklare, og ofte er det vanskelig å utlede entydige svar. Det anbefales derfor at partene ved kontraktsinngåelsen reflekterer over situasjoner som kan oppstå, og blir enige om hvordan disse situasjonene skal løses i kontrakten. Nedenfor listes opp forhold som partene kan vurdere å innta bestemmelser om i kontrakten, men listen er på langt nær uttømmende:

  • Vederlag. Skal for eksempel vederlag fastsettes i henhold til en avtalt fastpris? Skal fastprisen kunne indeksreguleres? Eller skal arbeidene utføres på regning enten helt eller delvis?
  • Fremdriftsplan og fremdriftsstyring. Skal entreprenøren utarbeide en fremdriftsplan? Skal det være dagmulktbelagte frister i fremdriftsplanen? Det kan være særlig relevant når også andre entreprenører skal utføre arbeider i prosjektet.
  • Endringer i prosjektet. Skal bonden kunne pålegge at entreprenøren utfører endringsarbeider? Skal entreprenøren få lengre ferdigstillingsfrist og/eller vederlag som følge av eventuelle endringer?
  • Sikkerhetsstillelse. Skal entreprenøren stille bankgaranti for oppfyllelsen av sine kontraktsforpliktelser i utførelsestiden og/eller reklamasjonstiden?
  • Ferdigstillingsfrist, og eventuell dagmulkt ved overtredelse av fristen.
  • Sluttoppgjør. Hvordan og når skal sluttoppgjør gjennomføres?
  • Mangel og mangelssanksjoner. Hva skal anses som en mangel ved kontraktsarbeidet, og hvilke sanksjoner skal bonden i så fall kunne gjøre gjeldende? Og hva med reklamasjonsfrister?

I bygge- og anleggsbransjen er det fremforhandlet alminnelige kontraktsbestemmelser for utførelsen av større bygg- og anleggsarbeider. Dette er gjort i regi av Standard Norge (tidligere Norges Byggstandardiseringsråd, som har utviklet standardkontrakter i lang tid). De viktigste entreprisestandardene for landbasert entreprise er NS 8405 (utførelsesentreprise) og NS 8407 (totalentreprise). For entrepriser med mindre behov for varslingsregler og strenge frister finnes det en enklere standard i NS 8406. Disse standardene kan kjøpes fra Standard Norge på www.standard.no.

Foreldelsesregler

Advokatene ved Bondelagets Servicekontor mottar ofte spørsmål om foreldelse av krav på penger eller andre ytelser. I denne artikkelen forklares hovedreglene om foreldelse i et nøtteskall.

Når er en eiendom odelsjord?

Vi får ofte spørsmål om når en eiendom er odelsjord. Temaet har tidligere vært omtalt i denne spalten, men vi ser at det er på sin plass med en ny gjengivelse av hovedreglene.

Hevd av bruksrettigheter

Advokatene ved Bondelagets Servicekontor mottar ofte spørsmål om hevd av bruksretter over fast eiendom, som for eksempel veirett eller beiterett. I denne artikkelen gjennomgås hovedvilkårene for hevd av bruksrettigheter.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
04
mars

AU-møte

Landbrukets hus
Torsdag
05
mars

Fylkesårsmøte i Sogn og Fjordane

Skei Hotell
Fredag
06
mars

Fylkesårsmøte i Møre og Romsdal

Våre samarbeidspartnere