Spørsmål: Kommunen vil nedklassifisere veien fra kommunal vei til privat vei. Hva er kommunens hjemmel til å vedta privatiseringen, og hvordan reguleres vedlikeholdet av veien etter privatiseringen?

Svar: Kommunens hjemmel for å vedta at kommunal vei skal nedlegges, er veglova § 7 tredje ledd. Det er ingen bindende føringer eller materielle krav til kommunens vedtak etter denne bestemmelsen. Det er heller ingen tekniske krav som må være oppfylt for veien før privatiseringsvedtaket. Brukerne risikerer derfor store kostnader ved overtakelse av vedlikeholdsansvaret, og det har vært flere medieoppslag om dette de siste årene.


Når offentlig vei nedlegges kan den legges ut til bruk som privat vei, jf. veglova § 8 annet ledd. Dette innebærer at brukerne av veien overtar vedlikeholdsansvaret, jf. veglova § 54. Vedlikeholdskostnadene skal fordeles forholdsmessig mellom brukerne etter hvor omfattende den enkeltes bruk er.


Når det gjelder eiendomsretten til veigrunnen og veibyggverket, så beholder kommunen denne selv om veien er overført til privat bruk. En eventuell overføring av eiendomsretten må skje på selvstendig grunnlag. En forutsetning for en slik overføring er imidlertid at kommunen er eieren av veigrunnen og veibyggverket – dette må kartlegges ved kommunens omklassifisering av veien til privat vei. Det kan ikke automatisk legges til grunn at kommunen har eiendomsrett til veigrunnen som omklassifiseres. Det må derfor dokumenteres eller sannsynliggjøres hvem som har eiendomsrett til veigrunnen.