Veiprivatisering

Av Sem Gudbrand Varhaug Søberg,
  • Tips en venn om denne siden

Spørsmål: Kommunen vil nedklassifisere veien fra kommunal vei til privat vei. Hva er kommunens hjemmel til å vedta privatiseringen, og hvordan reguleres vedlikeholdet av veien etter privatiseringen?

Svar: Kommunens hjemmel for å vedta at kommunal vei skal nedlegges, er veglova § 7 tredje ledd. Det er ingen bindende føringer eller materielle krav til kommunens vedtak etter denne bestemmelsen. Det er heller ingen tekniske krav som må være oppfylt for veien før privatiseringsvedtaket. Brukerne risikerer derfor store kostnader ved overtakelse av vedlikeholdsansvaret, og det har vært flere medieoppslag om dette de siste årene.


Når offentlig vei nedlegges kan den legges ut til bruk som privat vei, jf. veglova § 8 annet ledd. Dette innebærer at brukerne av veien overtar vedlikeholdsansvaret, jf. veglova § 54. Vedlikeholdskostnadene skal fordeles forholdsmessig mellom brukerne etter hvor omfattende den enkeltes bruk er.


Når det gjelder eiendomsretten til veigrunnen og veibyggverket, så beholder kommunen denne selv om veien er overført til privat bruk. En eventuell overføring av eiendomsretten må skje på selvstendig grunnlag. En forutsetning for en slik overføring er imidlertid at kommunen er eieren av veigrunnen og veibyggverket – dette må kartlegges ved kommunens omklassifisering av veien til privat vei. Det kan ikke automatisk legges til grunn at kommunen har eiendomsrett til veigrunnen som omklassifiseres. Det må derfor dokumenteres eller sannsynliggjøres hvem som har eiendomsrett til veigrunnen.

Entreprisekontrakter

Vi mottar ofte ulike spørsmål knyttet til entrepriseforhold. I mange tilfeller er entreprisekontraktene mangelfulle. I denne artikkelen listes det opp noen sentrale punkter som kan reguleres i en entreprisekontrakt.

Foreldelsesregler

Advokatene ved Bondelagets Servicekontor mottar ofte spørsmål om foreldelse av krav på penger eller andre ytelser. I denne artikkelen forklares hovedreglene om foreldelse i et nøtteskall.

Når er en eiendom odelsjord?

Vi får ofte spørsmål om når en eiendom er odelsjord. Temaet har tidligere vært omtalt i denne spalten, men vi ser at det er på sin plass med en ny gjengivelse av hovedreglene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
04
mars

AU-møte

Landbrukets hus
Torsdag
05
mars

Fylkesårsmøte i Sogn og Fjordane

Skei Hotell
Fredag
06
mars

Fylkesårsmøte i Møre og Romsdal

Våre samarbeidspartnere