Spørsmål: min far driver gardsbruk. Dette skal nå overdras til et av mine søsken. I den sammenheng er det en del driftsmidler, blant annet en nyere traktor, som blir overflødig. Denne traktoren er det imidlertid ønskelig for meg å overta og bruke i min entreprenørvirksomhet. Hvis jeg kjøper denne av far til gavepris, hva blir min inngangsverdi, og hva blir skattekonsekvensene for far?

Jeg legger her til grunn at din overtagelse av et enkeltstående driftsmiddel ikke utgjør en overtagelse av hel eller del av fars virksomhet, slik at uttaksbeskatning blir aktuelt, og skatteloven § 9-7 nr. 6 ikke kan komme til anvendelse.

Din inngangsverdi blir enten fars balanseverdi eller ditt vederlag – den høyeste av dem. Dersom far uttaksbeskattes ved overføringen vil den omsetningsverdi som er lagt til grunn ved uttaksbeskatningen bli din nye inngangsverdi.

Skattekonsekvensene for far blir i første rekke en ordinær gevinstbeskatning, der differansen mellom hans balanseverdi og den pris du faktisk betaler utgjør en skattepliktig gevinst.

I neste rekke oppstår et spørsmål om uttaksbeskatning for far. Dersom salget innebærer en gave til deg, med andre ord dersom vederlaget er lavere enn omsetningsverdien, og omsetningsverdien er høyere enn balanseverdien, vil uttaksbeskatning bli et tema for din far. Uttaksbeskatning inntrer når et driftsmiddel i næring som har vært gjenstand for avskrivning, eller der kostprisen på annen måte har kommet til fradrag, tas ut av næringen, for eksempel som her til gaveformål. Din far vil da beskattes for differansen mellom det faktiske vederlaget fra deg og omsetningsverdien.

Merk at det her også vil bli aktuelt med beregning av uttaksmerverdiavgift. Det vil beregnes utgående merverdiavgift på din fars hånd tilsvarende gaveandelen. Denne uttaksmerverdiavgiften vil måtte innbetales av din far, men vil IKKE komme til fradrag i ditt merverdiavgiftsregnskap. Avgiftsmessig er dette altså meget lite lønnsomt.