Spørsmål: Jeg arbeider som fulltidsbonde med ammekyr, og driver min jordbruksvirksomhet gjennom mitt enkeltpersonforetak. Min kone hjelper til på gården, samtidig som hun utdanner seg til sykepleier. Kan vi dele overskuddet fra gårdsdrifta mellom oss, og hvordan gjør vi eventuelt det?

Svar: Dette er relevante spørsmål når du eller din regnskapsfører utarbeider din skattemelding for 2019. Driver du enkeltpersonforetak kan du dele overskuddet med din ektefelle dersom dere begge er aktive i drifta. Dere kan dele både alminnelig inntekt og personinntekt. Overskuddsdeling vil kunne medføre redusert skatt og i tillegg vil din ektefelle få pensjonspoeng. Sistnevnte er særlig verdifullt når du har en ektefelle som studerer og ikke har annet lønnet arbeid. 

Overskuddet deles basert på den arbeidsinnsatsen som du og din ektefelle har lagt ned i jordbruksvirksomheten i løpet av inntektsåret. Når dere skal finne ut hvor mye den enkelte har arbeidet i virksomheten, må dere gjøre en fordeling basert på en totalvurdering der dere både tar hensyn til kvaliteten og omfanget av den enkeltes arbeid. Dersom dere har lagt ned tilnærmet lik innsats i jordbruksvirksomheten i løpet av inntektsåret, kan det være aktuelt å dele overskuddet likt mellom dere. Hvis din kone bare har utført uselvstendig eller underordnet arbeid, skal hun ikke føre en større del av overskuddet på seg enn det som det ville ha kostet dere å ansette en utenforstående til å gjøre jobben. Dersom overskuddet ikke er større enn at det gir dere begge mer enn et rimelig vederlag for arbeidsinnsatsen, kan dere dele hele overskuddet etter arbeidsinnsatsen.

Når dere skal dele overskudd fra jordbruksvirksomhet, trenger dere ikke begge å levere næringsoppgave som vedlegg til skattemeldingen. Det er nok at du som hovedutøver i enkeltpersonforetaket leverer næringsoppgave 1 eller 2 og skjema for beregning av personinntekt fra enkeltpersonfortak som vedlegg til din skattemelding. Din kone skal ikke leverer næringsoppgave og personinntektsskjema, men må sørge for å føre sin del av inntekten fra disse oppgavene i sin skattemelding. 

Eventuelle rentekostnader knyttet til den felles jordbruksvirksomheten kan dere dele mellom dere etter den samme fordelingsnøkkelen som delingen av overskuddet. Dere gjør dette ved å korrigere rentekostnader som er forhåndsutfylt i deres skattemeldinger. Tilsvarende fordeling kan dere også gjøre for renteinntekter som er bokført i din jordbruksvirksomhet.

Dersom din jordbruksvirksomhet har gått med underskudd, kan dere ikke fordele underskuddet mellom dere. Det er kun du som ansvarlig innehaver av enkeltpersonforetaket, som må føre hele underskuddet i din skattemelding.