Spørsmål:

Jeg har overtatt en gård hvor det var påheftet en forpaktningsavtale. Det er 3 år igjen av avtaletiden. Nå er forpakteren død. Faller avtalen da bort, eller kan noen andre kreve å tre inn i avtalen?

Svar:

Spørsmålene reguleres av forpaktingslova § 10:

§ 10. Om forpaktaren døyr

Døyr forpaktaren i forpaktingstida, fell forpaktingsforholdet bort frå faredag året etter dødsfallet, såframt ikkje forholdet av annan grunn tar slutt tidlegare.

Forpaktarens ektemake har rett til å tre inn i forpaktingsforholdet. Ektemake som vil nytte denne retten, må gje skriftleg melding om det til jordeigaren innan to månader etter dødsfallet.

Det er altså bare forpakterens ektefelle som kan kreve å få tre inn i forpaktingsforholdet. Ektefellen må skriftlig gi beskjed om dette til eieren innen to måneder etter dødsfallet.

Dersom gjenlevende ektefelle ikke trer inn i avtalen, opphører avtalen fra «faredag» året etter dødsfallet. «Faredag» er 14. april dersom ikke annet er avtalt, jf. forpaktingslova § 5 første ledd.

Dette innebærer at dersom dødsfallet har skjedd i år, opphører avtalen ved 14. april neste år.