Skatt ved tomtesalg

Av Marianne Imerslund,
  • Tips en venn om denne siden

Spørsmål:

Jeg er en bonde som driver med fôrproduksjon på det meste av arealet som ligger til gården. Deler av eiendommen ligger tett inntil utbyggingsområde, og deler av området er nå blitt regulert til boligtomter. Jeg planlegger nå å skille ut fire tomter og selge de til utbygger. Hvordan vil beskatning på salget bli etter innføringen av nye regler om beskatning av ”alminnelig gårdsbruk” fra og med 2016?

Svar:

Fra og med 2016 vil enkeltpersonforetak kunne realisere alminnelig gårds- og skogbruk uten at gevinsten inngår i personinntektsgrunnlaget. Det innebærer at gevinst ved realisasjon av alminnelig gårds- og skogbruk er å anse som alminnelig inntekt med en skattesats på 25 % (kapitalbeskatning). Det er et vilkår for å falle inn under reglene om kapitalbeskatning at det er et ”alminnelig gårds- eller skogbruk” som realiseres. Det må således være jord og skog med tilhørende driftsbygninger og rettigheter som realiseres.

Ved realisasjon av tomter, men også redskaper, varelager, buskap mv. vil ikke fritaket for personinntekt komme til anvendelse, og det vil således bli personinntekt på gevinsten.

I de tilfeller hvor det realiserte arealet ikke kan anses som en del av næringsarealene på landbrukeeiendommen, faller realisasjonen utenfor landbruksnæringen. Dette er antatt å gjelde dersom arealet har vært bortforpaktet og leieinntektene kapitalbeskattet.

Tidligere var det i landbruket skattefritak for skatt på beregnet personinntekt fra gevinst fra tomtesalg som i enkelte år ikke oversteg kr 150 000. Denne regelen er fra og med 2016 opphevet, og de alminnelige reglene for tomtesalg vil nå gjelde, dvs. næringsbeskatning.

Entreprisekontrakter

Vi mottar ofte ulike spørsmål knyttet til entrepriseforhold. I mange tilfeller er entreprisekontraktene mangelfulle. I denne artikkelen listes det opp noen sentrale punkter som kan reguleres i en entreprisekontrakt.

Foreldelsesregler

Advokatene ved Bondelagets Servicekontor mottar ofte spørsmål om foreldelse av krav på penger eller andre ytelser. I denne artikkelen forklares hovedreglene om foreldelse i et nøtteskall.

Når er en eiendom odelsjord?

Vi får ofte spørsmål om når en eiendom er odelsjord. Temaet har tidligere vært omtalt i denne spalten, men vi ser at det er på sin plass med en ny gjengivelse av hovedreglene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
04
mars

AU-møte

Landbrukets hus
Torsdag
05
mars

Fylkesårsmøte i Sogn og Fjordane

Skei Hotell
Fredag
06
mars

Fylkesårsmøte i Møre og Romsdal

Våre samarbeidspartnere