Spørsmål:

Jeg er en bonde som driver med fôrproduksjon på det meste av arealet som ligger til gården. Deler av eiendommen ligger tett inntil utbyggingsområde, og deler av området er nå blitt regulert til boligtomter. Jeg planlegger nå å skille ut fire tomter og selge de til utbygger. Hvordan vil beskatning på salget bli etter innføringen av nye regler om beskatning av ”alminnelig gårdsbruk” fra og med 2016?

Svar:

Fra og med 2016 vil enkeltpersonforetak kunne realisere alminnelig gårds- og skogbruk uten at gevinsten inngår i personinntektsgrunnlaget. Det innebærer at gevinst ved realisasjon av alminnelig gårds- og skogbruk er å anse som alminnelig inntekt med en skattesats på 22 % (kapitalbeskatning). Det er et vilkår for å falle inn under reglene om kapitalbeskatning at det er et ”alminnelig gårds- eller skogbruk” som realiseres. Det må således være jord og skog med tilhørende driftsbygninger og rettigheter som realiseres.

Ved realisasjon av tomter, men også redskaper, varelager, buskap mv. vil ikke fritaket for personinntekt komme til anvendelse, og det vil således bli personinntekt på gevinsten.

I de tilfeller hvor det realiserte arealet ikke kan anses som en del av næringsarealene på landbrukeeiendommen, faller realisasjonen utenfor landbruksnæringen. Dette er antatt å gjelde dersom arealet har vært bortforpaktet og leieinntektene kapitalbeskattet.

Tidligere var det i landbruket skattefritak for skatt på beregnet personinntekt fra gevinst fra tomtesalg som i enkelte år ikke oversteg kr 150 000. Denne regelen er fra og med 2016 opphevet, og de alminnelige reglene for tomtesalg vil nå gjelde, dvs. næringsbeskatning.