Spørsmål: Jeg og en nabo driver en melkesamdrift på heltid der jeg fører regnskapet. Jeg har forstått det slik at vi skal bruke næringsoppgave 5, men ser også at det finnes en næringsoppgave 2, hva er forskjellen og har den ene noen fordeler framfor den andre?

Min kone har eid en mindre skog sammen med tre søskenbarn og en tante i mange år. Tanta har nå gått bort og hennes to barn har arvet hennes andel, slik at det er seks eiere. Regnskapsføreren deres sier at de nå får årsregnskapsplikt etter regnskapsloven og må ha revisor. Kan det virkelig være mulig at de som bare selger for noen titusener i gjennomsnitt i året og har liten aktivitet må ha revisor, mens jeg og naboen som driver på heltid slipper? Jeg har også hørt at det er noe som heter kapitalskog. Kan skogen deres være det, og trenger en kapitalskog revisor?

Svar: Et ansvarlig selskap i landbruk som har to personlige deltakere og selger for under fem millioner kroner i året har ikke årsregnskapsplikt etter regnskapsloven og kan bruke næringsoppgave 5. Det er også tillatt å bruke næringsoppgave 2, men da må en verdsette dyr, varelager og driftsmidler både etter regnskapslovens og skattelovens regler, fylle ut skjema for forskjeller og lage årsregnskap med balanse, resultatregnskap og noter. Fordelen ved å føre på denne måten er at en får et finansregnskap som gir et riktigere bilde av hvordan driften har gått enn hva skatteregnskapet gir, ettersom en verdsetter eiendeler til tilnærmet virkelig verdi. Ulempen er at finansregnskap er dårlig tilpasset landbruk, særlig når det gjelder verdsettelse av dyr og varelager, noe som gjør det vanskeligere å fylle ut skjemaet RF-1177, Landbruk. Jeg anbefaler derfor å heller bruke næringsoppgave 5 og føre driftsregnskap for landbruk i tillegg, hvis du ønsker bedre informasjon enn det skatteregnskapet gir.

Også for ANS som kommer inn under regnskapsloven, men er de små etter § 1-6 i regnskapsloven, kan en bruke næringsoppgave 5 hvis det ikke er et partsrederi og ingen av eierne er et AS.

Du spør også om hvorfor den lille skogen som din kone er medeier i nå må ha revisor. Både regnskaps- og revisorloven sier at ANS mv. som har mer enn fem deltakere alltid får årsregnskaps- og revisjonsplikt uavhengig av størrelsen. Selskapet får også innsendingsplikt til Regnskapsregisteret, det kan bli veldig dyrt å ikke overholde denne plikten.

Kapitalskog betyr at aktiviteten ikke er så stor at det regnes som næring. Skog med årlig nyttbar tilvekst under 100 kubikkmeter regnes normalt ikke som aktivitet hvis ikke aktiviteten er spesielt høy, tilvekst mellom 100 og 200 kubikkmeter må vurderes konkret. Skog med årlig tilvekst over 200 kubikkmeter regnes normalt som næring.

Årlig nyttbar tilvekst finner en ved først å finne boniteten på NIBIOs gårdskart på nettet, merk av for (AR5) 13 klasser, og deretter multiplisere med skattedirektoratets tilvekstrate, svært høy 0,7 m3, høy 0,4 m3, middels 0,25 m3 og lav 0,08 m3 per daa.

En kapitalskog som eies av flere er ikke et selskap, men et sameie som ikke vil ha regnskaps- og revisjonsplikt. En skal ikke levere skattedokumenter for dette, men hver eier skal ta med sin del av inntekter og kostnader direkte i sin skattemelding. Kapitalskog kan ikke være registrert for merverdiavgift.