Spørsmål: Jeg skal overdra gården, der jeg driver kornproduksjon og skogbruk, til neste generasjon etter 30 år. Jeg eier også et aksjeselskap der det drives anleggsgartnervirksomhet. Virksomheten har gått bra, så selskapet er verdt mer nå enn da jeg startet det. Jeg ønsker å overlate både gården og aksjeselskapet til min sønn og svigerdatter så billig som mulig. Hvor billig kan jeg selge, og hvilke skattemessige konsekvenser får overdragelsen for oss? Kan jeg overdra lik andel til sønn og svigerdatter?

Svar:

Du kan selge så billig du vil, eller gi bort alt sammen, men størrelsen på vederlaget kan få skattemessige konsekvenser for dere. Aksjeselskapet kan du overdra til begge to, gården kan bare overdras rimelig til sønnen uten skattekonsekvenser, mer om det nedenfor.

Hvis du gir bort aksjene eller selger dem til underpris viderefører mottakeren din inngangsverdi. Dette beløpet skal trekkes fra salgsprisen for å finne skattepliktig gevinst hvis mottakeren skal selge dem igjen. Dette kalles kontinuitetsprinsippet, og gjelder for de fleste formuesverdier og skatteposisjoner ved gave eller gavesalg, med unntak for gårds- og skogbruk og egen bolig.

For aksjene vil også mottakeren overta ditt skjermingsgrunnlag. Hvis vederlaget er høyere enn din inngangsverdi vil du bli beskattet for differansen. For å unngå dobbeltbeskatning skal gevinsten legges til mottakerens inngangsverdi. Hvis ikke aksjene skal gis bort, er det enklest å selge dem for samme beløp som din inngangsverdi, siden dette gir hverken tap eller gevinst for deg.

Ved gaveoverføring og gavesalg er det hovedregelen at mottaker tar over overdragers inngangsverdier. Men fast eiendom på gård og i skog kan skrives opp til 75 prosent av full verdi hvis selgeren har eid den i minst 10 år, og i tillegg overdrar til arveberettiget etter loven som skal videreføre driften. Derfor må din sønn overta gården alene hvis du skal bruke denne reglen. Ved overdragelse av virksomhet til arveberettiget som skal videreføre driften blir det også kontinuitet for skatteposisjoner som tilhører virksomheten. De viktigste er

  • skjermingsgrunnlag
  • negativ beregnet personinntekt
  • gevinst- og tapskonto
  • negativ saldo og tom positiv saldo
  • betinget avsatt gevinst
  • tømmerkonto
  • hvis mottaker overtar gjelden, kan en også overføre underskudd

Det er en forutsetning for skattefritt salg av alminnelig gårdsbruk at vederlaget ikke overstiger 75 prosent av full verdi. Merk at nåverdien av latent skatt, altså det skatteansvaret som kjøper påføres fordi han tar over skatteposisjonene, er en del av vederlaget. Dette må en ta hensyn til når en skal beregne beløpet.

Selv om vederlaget overstiger 75 prosent av full verdi kan en likevel selge skattefritt mot at kjøper ikke fører opp vederlaget som sin inngangsverdi, men viderefører selgers balanseverdi.

Reglen om skattefritt salg av gårdsbruk etter tiårsregelen gjelder ikke for løsøre, buskap og varelager eller for delen av gården som er brukt til annen virksomhet. Her kan reglen om kontinuitet brukes, men den må da brukes for hele overdragelsen.