Spørsmål: Bondelaget får jevnlig henvendelser knyttet til overdragelse av gårdsbruk til personer som ikke arvinger etter loven. Ditt barns samboer eller ektefelle vil ikke være arving etter loven, og det samme gjelder for samboerens særkullsbarn. Vi skal se nærmere på problemstillingen hvor du eier og driver et gardsbruk, men har ikke egne barn. Din samboer har en sønn som ønsker å overta gården, og du vil gjerne å selge til ham. Dette vil imidlertid utløse beskatning, noe som for mange fremstår som urimelig. Hva kan en gjøre i en slik situasjon?

Svar:
Slik skatteloven § 9-13 er utformet er det lite vi kan få gjort i forhold til overdragelse til samboers særkullsbarn. Regelen åpner for at du kan selge gården skattefritt til arvinger innenfor tredje arvegangs­klasse (ut til og med søskenbarn) forutsatt at kravene til eiertid og gaveelement er oppfylt. Imidlertid er svigerbarn, samboere og barn av samboere ikke omfattet. Dette er en problemstilling som bondelaget har tatt opp med lovgiver ved en rekke anledninger, uten at har vært vilje til å gjøre endringer.

Dersom du like fullt velger å overføre halve eller hele gården til en som faller utenfor personkretsen i skatteloven § 9-13, vil deler av gevinsten kunne gjøres skattefri. Den boligen som du har benyttet som egen bolig i ett av de to siste år kan selges skattefritt. Videre er det åpnet for at oppregulering av andre deler av gården, slik at disse får en høyere inngangsverdi, og følgelig blir beskatningen blir lavere enn det man har sett for seg.

Et annet og mer kontroversielt alternativ er at samboerne inngår ekteskap i forkant av overdragelsen. For selv om samboers barn ikke er omfattet av familiekretsen som det kan selges skattefritt til, så er ektefelles barn omfattet, uavhengig av biologisk slektskap til eier.

Det understrekes at dette ikke er en anbefaling fra bondelagets side, men det er alternativ som løser de skatterettslige utfordringene ved overdragelsen av gården til din samboers sønn.