Spørsmål:  Jeg skal avstå en bryggetomt på 250 kvm. Skal nedre grense mot sjø regnes fra flo sjø slik det fremstår på gårdskartet, eller skal grensen regnes fra marbakken? I vårt tilfelle utgjør dette en differanse på 50 til 60 kvm.

Svar:

Dersom en eiendom grenser mot sjø, er utgangspunktet at eiendomsgrensen følger marbakken, eventuelt at grensen går ved to meters dyp dersom marbakke ikke kan påvises. Dette prinsippet følger av rettspraksis. Slike grenser er ikke fysisk kartlagt.

For å kunne kartfeste en eiendom i matrikkelkartet som gårdskartet henter informasjon fra, må eiendommen ha lukkede polygoner (man må kunne trekke en strek rundt hele eiendommen). For en eiendom med grense mot sjø, innsjø etc. har Kartverket derfor administrativt lagt inn kystkonturen som ”hjelpelinje vannkant”. ”Hjelpelinje vannkant” har imidlertid ingen status som grense.

For mer informasjon, se føringsinstruks for matrikkelen punkt 4.6.7 på www.kartverket.no