Spørsmål:

Jeg er bonde og eier av en stor jordbrukseiendom. For en del år tilbake ble jeg kontaktet av en utbygger som ønsket å kjøpe arealer til utbygging av boligtomter samt noe næringsareal. Til nå har jeg ikke vært interessert i å selge – blant annet på grunn av beskatningen av gevinsten som oppstår ved salget. Men ved nyttår 2016 ble reglene endret for salg av alminnelig gårdsbruk. Betyr det at jeg nå kan selge tomtearealet og beskatte gevinsten som kapitalinntekt?

Svar:

Det er riktig at det ikke lenger skal beregnes personinntekt ved gevinst som oppstår ved salg av «alminnelig gårdsbruk» til jordbruksformål. Dette gjelder ved salg av hele eiendommen, eller salg av tilleggsjord til en nabo-bonde. Men i ditt tilfelle skal ikke kjøperen benytte arealet til jordbruks­formål, og dermed vil beskatningen av gevinsten bli vurdert som før. Her vil din bruk av arealet være styrende for klassifiseringen, og har det arealet du ønsker å selge inngått i ditt «næringsareal» vil gevinsten bli beskattet som næringsinntekt.

Det kan tenkes et annet svar på spørsmålet ditt, dersom arealet du ønsker å selge ligger i en skog som har mindre enn 100 kubikks tilvekst og du kun har skogbrukseiendom. Frem til 1. januar 2016 ville gevinsten ved salg av areal i en slik skog bli beskattet som næringsinntekt. Dette ble endret fra 1. januar 2016, slik at et slikt gevinsten av et salg gjort etter det tidspunktet vil bli beskattet som kapitalinntekt. Driver eieren en skog med mindre enn 100 kubikks tilvekst sammen med ordinær jordbruksproduksjon, vil gevinsten bli beskattet som næringsinntekt for eiendommen da vil vurdert samlet.