Spørsmål:

Vår eiendom har noen få tomter som er egnet til hyttebygging. Problemet er at gårdsvegen vår delvis ligger på annen manns eiendom og vi er usikre på om vi må han en særlig tillatelse fra vårt nabobruk til å utvide bruken av vegen? Vi har ikke noen papirer på vår vegrett, men den har jo gått der den går i uminnelige tider.

Svar:

Dette er nok et  jevnlig tilbakevendende spørsmål for oss. Vi er på et område hvor rettspraksis og konkrete vurderinger kommer til anvendelse. Utgangspunktet er at i tilfeller med for eksempel noen få tomter, så vil hovedbrukets vegrett være tilstrekkelig til også å omfatte en slik utvidelse av vegbruken.  Vurderingstemaene er bl.a. om utvidelsen medfører urimelige belastninger og om den samsvarer med tidligere bruksutøvelse eller ikke. Høyesterett har brukt uttrykkene  ”ikke å være til urimelig eller uturvande skade eller ulempe”. Rammes man ikke av dette så vil utvidelsen av vegbruken normalt ikke kunne nektes.  Rettspraksis har også nå slått fast at det ikke har noen betydning i denne sammenheng på hvilket grunnlag hovedbrukets vegrett er etablert.