Spørsmål:

Jeg lurer på hvilke krav som stilles til innkvartering av sesongarbeidere, herunder om det et krav til eget soverom for den enkelte arbeidstaker?

Svar:

Det fremgår av arbeidsmiljøloven § 4-4, 4. avsnitt at innkvartering som arbeidsgiver stiller til rådighet for arbeidstaker skal være forsvarlig utført, innredet og vedlikeholdt.

Bestemmelsen avgrenser mot familieboliger hvor innredning og vedlikehold normalt foretas av leietakerne selv. Brakke og lignende provisoriske oppholds- og overnattingsrom som nyttes i enkelte yrker, slik som ved skogsarbeid og anleggsarbeider, omfattes derimot.

Ordlyden «forsvarlig utført, innredet og vedlikeholdt» tilsier at det er et visst rom for skjønn i vurdering av hvilken standard som anses som forsvarlig. Vilkåret utgjør en rettslig standard, slik at innholdet av bestemmelsen må avgjøres ut fra en bred, nyansert og total vurdering. I vurderingen må det tas hensyn til den alminnelige utviklingen i samfunnet generelt og i arbeidslivet spesielt. Det må også tas i betraktning at formålet med bestemmelsen er å sikre hensynet til arbeidstakers privatliv, og mulighet for tilstrekkelig hvile. Utover dette gir ikke ordlyden eksplisitt svar på om det er krav til eget soverom for den enkelte arbeidstaker.

 Dagens arbeidsmiljølov trådte i kraft i 2006. I en veileder til den tidligere arbeidsmiljøloven fremgikk det at soverom bør være enkeltrom, noe som tilsier at bruken av enkeltrom skal tilstrebes. Denne uttalelsen sa imidlertid ikke noe spesifikt om hva som er utgangspunktet for innkvartering av sesongarbeidere. Generelt vil arbeidsforholdets varighet være av sentral betydning når forsvarligheten av innkvarteringen skal vurderes.

I 2004 utarbeidet landbruket sine egne organisasjoner i samarbeid med Arbeidstilsynet en brosjyre ved «bruk av utenlandsk arbeidskraft i landbruket» som ligger tilgjengelig på nett. Brosjyren ble senest oppdatert i 2009, altså etter at den nye arbeidsmiljøloven trådte i kraft. Av brosjyren fremgår det at det tillates maksimalt 4 personer per soverom, i campingvogn maksimalt 2 personer.

Etter hva Norges Bondelag er kjent med har Arbeidstilsynet per i dag praktisert regelverket i henhold til veilederen, slik at det aksepteres 4 personer per soverom for sesongarbeidere forutsatt at varigheten på innkvarteringen ikke overstiger 10 uker.

Ellers bør soverommet ha vindu som kan åpnes, samt at beboerne skal ha tilgang til dusj, vaskerom og toalett. Dersom det ikke finnes annet oppholdsrom, bør soverommet også ha plass til bord og stoler. Det anbefales også at det utarbeides husordensregler når flere arbeidstakere deler innkvartering hvor det gis informasjon om blant annet renhold, fordeling av oppgaver og tidspunkter hvor det skal være ro.