Spørsmål: Kommunen har tatt kontakt og ønsker å etablere tursti over min landbrukseiendom. Turstien skal delvis gruses, og være inntil 1-2 meter bred. De hevder at dersom jeg ikke frivillig inngår avtale med kommunen kan de tvangsgjennomføre tiltaket. Stemmer dette?

Svar: Allemannsretten innebærer at alle har rett til å ferdes etter eksisterende vei og sti i inn- og utmark, så lenge ferdselen skjer hensynsfullt og med tilbørlig varsomhet. For ferdsel på vei eller sti i innmark er det tilleggsvilkår om at veien fører til utmark, og at ferdselen kan skje uten å passere gjennom gårdsplass eller over hustomt, eller uten å være til utilbørlig fortrengsel eller ulempe for grunneier.

Allemannsretten gir dermed ikke kommunen rett til å etablere ny tursti over eiendommen. Utgangspunktet er derfor at kommunen trenger ditt samtykke.

Kommunen har likevel rett til å varde og merke opp ruter og turstier, samt sette i verk andre tiltak for å lette ferdselen i utmark, jf. friluftsloven § 35. Bestemmelsen gjelder bare tilretteleggingstiltak i utmark, og tilrettelegging av mindre omfang. Større inngrep slik som i ditt tilfelle faller utenfor bestemmelsens anvendelsesområde.

Dersom du og kommunen ikke klarer å komme frem til en frivillig avtale, har kommunen en viss adgang til å ekspropriere (tvangsgjennomføre) tiltaket mot at du gis erstatning for inngrepet. Ekspropriasjon er både tid- og kostnadskrevende, og kommunen vil derfor ha interesse av å komme frem til en avtale med deg. Som grunneier har du også en rekke rettigheter i forbindelse med ekspropriasjon, uten at jeg går nærmere inn på dette her. Jeg anbefaler derfor at du går i dialog med kommunen for å se om dere kan bli enige om avtalevilkår.

Eksempel på problemstillinger dere bør drøfte er trasévalg, hvor omfattende inngrep på eiendommen som tillates, vedlikeholdsansvar, din adgang til næringsutøvelse på og langs traséen, parkering, forsøpling, og skadeserstatning.