Nyhende frå Vestland Bondelag

Aktivt lokallag med aktivt fellesstyre gir god aktivitet for medlemene

- Dyra ser litt rart på meg, når eg kjem åleine i fjøset, sa leiar i Nordsida Bondelag Per Erik Ulvedal (i midten på biletet) litt på skjemt, men med ein alvorleg undertone. Utsegna kom som ein kommentar til alle kontrollane som vert gjennomført i eit fjøs med ku og gris kvart år.

Kofferten har vandra vidare

Valet i Høyanger Bondelag vart avslutta med at Yngve Fardal, høtideleg overrakte Bondelagskofferten til den nye leiaren Alf Magnar Svartemyr, og fekk ein blome i retur, som takk for innsatsen. Kva som er i kofferten er ein godt bevart løyndom, som berre leiarane i Høyanger Bondelag veit om.

Leiarskifte i Holmedal og Askvoll Bondelag

Kristina Johansen Ådlandsvik tek over leiarvervet i Holmedal og Askvoll Bondelag etter Jostein Kumle

Jørgen Naustdal ny leiar i Førde Bondelag

- Eg er svært glad for at Jørgen har teke på seg vervet som leiar i Førde Bondelag, seier avtroppande leiar Karin A. Øverli Grøneng.

Du dreg ikkje svolten heim frå årsmøtet i Viksdalen

- Når eg var klar for heimtur kom det rykande fersk kringle på bordet. Eg kunne no ikkje berre reise heim att då skriv styremedlem Ole Bjarne Hovland i oppsummeringa frå årsmøtet i lokallaget.

Kristian Sætre tek over som leiar i Vik Bondelag

- Det er kjekt for medlemene i Vik Bondelag at Kristian tek jobben som leiar, seier avtroppande leiar Jo Risløv. Med Kristian har vi fått ein ung leiar med pågangsmot.

Fullt hus

- Fantastisk å få vere med på årsmøtet i Kjølsdalen Bondelag seier Nils Magne Gjengedal frå fylkeslaget

Da må verte enklare å få levert inn landbruksplasten

- Det trengst til dømes fleire Grøne Punkt, slik at også vi i utkantane kan få levert plasten til attvinning utan store transportkostnader, vart sagt i møtet i Eikefjord Bondelag

Framtidsretta forvaltning av hjortevilt

- Det er viktig at ulike aktørar med ulike roller kan møtast for å drøfte verkemiddel i forvaltninga av hjorten, seier fylkesleiar Anders Felde som var ein av deltakarane på arbeidsverkstad med tema hjorteforvaltning i Bergen sist veke.

Sette fokus på Biogass

Roar Gundegjerde held fram som leiar i Etne Bondelag. I årsmøtet vart det mellom anna fokusert på planar for eit biogassanlegg i kommunen.

Aud Slettehaug tek over stafettpinnen i Naustdal

Arild Herstad takka for seg etter 6 år som leiar i Naustdal Bondelag. Han er glad for at Aud Slettehaug tek over vervet som leiar for eit av dei større lokallaga i Vestland Bondelag.

Konsernleiinga i Tine på stølsbesøk i Berdalen

I haust besøte Konsernleiinga i Tine mellom anna Andreas Wiese, styremedlem i Vestland Bondelag.

Strålande Open Gard

Norddalsfjord Bondelag sine deltakarar på årsmøtet fekk stor applaus for gjennomføringa av Open Gard. - Det står respekt av at eitt av våre mindre lokallag gjennomfører Open Gard med kring1000 gjester, sa Gry Ingvild Agjeld som representerte fylkesstyret i møtet.

Bli med på laget

Kjenner du nokon som ynskjer å bli medlem i Bondelaget? Spør dei, vi har plass til fleire på laget.

Digital studiereise til 3 ysteri

-- La deg inspirere av gardsysteri som deler sine erfaringar i møte med marknaden og vegval, skriv Marit Hjorhung hos Statsforvalteren. På vegne av Landbruksselskapet i Vestland inviterer Statsforvalteren til til eit inspirerande webinar torsdag den 17. november klokka 10.

Imponerande aktivitet

Ei imponerande fyldig årsmeldinga vart lest opp av leiar Rolv Olav Gjørven som og leia årsmøtet i Oppstryn Bondelag sist veke. Gry Ingvild Agjeld, som representerte fylkesstyret i møtet, kan melde attende om stor aktivitet i laget noko medlemene gav uttrykk for at dei er godt nøgde med.

Hjort frå risiko til ressurs

Danielsen Ungdomsskule Osterøy driv på med eit prosjekt om hjort i kommunen. Elevane skal både kartlegge problem og sjå på hjorten som ein ressurs innan kortreist mat og matkultur.

Mål om samanslåing med Jølster frå 2023

- Dette er ei sak som har modnast nokon år. No er tida komen for å ta steget og slå oss saman med Jølster Bondelag seier leiar i Stardalen Bondelag Nils Kjøsnes.

Må satse på dei mindre bruka

Årsmøtet i Flora Bondelag er glade for betringa i investeringsverkemidlane, men meiner arbeidet for å styrke utviklingsmoglegheitene for dei mindre bruka må halde fram fram.

152 millionar til investeringar i 2023

- Det er gledeleg at løyvingane til investeringar i landbruket er auka og styrka for komande år, seier fylkesleiar Anders Felde.

Har vurdert å slå seg saman med andre lag i kommunen

- Vi har drøfta og vurdert å slå oss saman med dei andre laga i Stryn kommune, men har konkludert med at vi ikkje ynskjer det i denne runde, seier Silje Skarstein som held fram som leiar i Olden Bondelag

Stein Olav Kolås vart takka av som leiar

Etter 12 år som leiar i Ulvik og Eidfjord Bondelag fekk Stein Olav Kolås t.h. stor takk for godt arbeid på årsmøtet i lokallaget.

Ynskjer du å delta i mentorordninga til landbruket?

Vil du som ny bonde eller bonde i ein utviklingsfase ha ein erfaren diskusjonspartner? Eller er du ein erfaren bonde som kan tenkje deg å dele kunnskap med andre? Då er mentorordninga løysinga.

Bergen Bondelag reiste på gardsbesøk

- Jammen var eg heldig som fekk vere med Bergen Bondelag på gardsbesøk før årsmøtet i lokallaget deira, seier første vara til fylkesstyret Kjersti Hjelmeland

Stort engasjement ut mot havet

- Skikkeleg nyttig med god og meiningsbrytande dialog, slik eg opplevde på årsmøtet til Selje- og Stadtlandet Bondelag, seier Nils Magne Gjengedal som var utsending frå fylkeslaget i møtet.

Difor er eg medlem i Bondelaget

Vi spurte Kjersti Hjelmeland om kvifor ho er medlem i Bondelaget. Sjå svaret frå 1.vara i fylkesstyret vårt her.

Nye leiarar både i Voss Bondelag og i Bulken og Evanger Bondelag

Bjørnar Nedkvitne tek over stafettpinnen etter Grethe Monica Haug i Voss Bondelag og Njål Are Forthun (i midten på biletet) er ny leiar i Bulken og Evanger Bondelag

Fekk blomar for å halde fram som leiar

Normalt får ein blomar når ein går av som leiar, men leiar i Gaular Bondelag Margun Myrmel Øren fekk blomar for å halde fram i vervet.

Ove Andre Ljostveit ny leiar i Ølve og Hatlestrand Bondelag

- Da var skikkeleg kjekt å få vere med på årsmøtet i Ølve og Hatlestrand Bondelag seier Kjersti Hjelmeland som representerte fylkeslaget i møtet

Vossestrand først ut

- Da er kjekt å kome rundet å besøke lokallaga på deira årsmøte seier styremedlem Ole Bjarne Hovland. Han tok turen til Myrkdalen sist veke på besøk i årsmøtet til Vossestrand Bondelag

Nye ByBønder

ByBonden Ida Kleppe har kjøpt seg gard og vert bonde på Stord. I hennar stad er det tilsett 3 personar som saman skal vere ByBonde-teamet i Bergen.

Klimasamling på Voss

Rundt 30 bønder fekk klimaråd på Voss laurdag 8. oktober. KlimaVest, Voss herad, Bondelaget, NLR Vest og Tine gjekk saman om å samle bønder for innføring i klimakalkulator og handlingsplan.

Ledig prosjektstilling som klimakoordinator i Vestland

Vi søker deg som har kjennskap til vestlandslandbruket og klimaarbeidet i næringa. Prosjektperioden strekk seg i utgangspunktet til 31.12.2024.

- Lat oss bruke denne dagen til å passe litt ekstra på kvarandre

I dag er verdsdagen for psykisk helse, og fylkesleiar Anders Felde oppmodar oss om å vere gode medmennesker, sjå kvarandre og prate saman.

Nyttig samling i Førde

I slutten av september var eit knippe bønder og rådgjevarar samla i Førde for å få tips til drifta og ein ferdig klimahandlingsplan.

Ny Bonde-samling i Sogndal

Både unge og nye bønder er velkomne når Vestland Bondelag, TINE, Nortura, Landkreditt Bank, Felleskjøpet Agri og Gartnerhallen inviterer til seminar 18. og 19. november i Sogndal.

- Matproduksjon viktig for Norsk beredskap

Forslaget til Statsbudsjett for 2023 set av pengar til mellom anna kornlagring og Bionova.

Inntektsutvalet svarar ikkje på inntektsutfordringane til bonden

Det er avgjerande å finne ein rett måte å rekne ut bonden si inntekt på. Det seier Anders Felde, leiar i Vestland Bondelag.

Bygeitene har halde vegetasjonen nede i sju år

Ikkje langt frå Førde sentrum finn ein to geiter. Dei beitar midt i eit av byens største byggefelt, og har gode dagar i Slåttebakkane.

Inntektsutvalget: Svarer ikke ut om bondens økonomi

– Det er svært viktig å finne en god måte å måle bondens inntekt på. Inntektsutvalget sin vurdering svarer ikke godt nok ut på denne oppgaven, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Den vanskelege samtalen

- Ver ikkje redd for å spørje naboen om korleis det går når du møter han, sa Oddvar Vignes i kveldswebinaret som Vestland Bondelag tilbydde sine medlemer denne veka.

Besøk frå Malawi

Denne veka har Vestland hatt besøk av Patricia Mkandawire. Ho er bonde i Malawi i Afrika. Eitt av verda sine fattigaste land der utvikling av jordbruket og bruken av matjorda til dyrking av eigen mat er heilt avgjerande.

Søk om midlar frå Bærekraftfondet

For å bidra til eit levedyktig og framtidsretta landbruk, har Norges Bondelag og Gjensidige Forsikring etablert eit berekraftfond. Både enkeltpersonar og lokallag kan søkje om midlar til førebyggjande tiltak.

Invitasjon til klimasamling på Voss

KlimaVest, Voss Herad, Tine, NLR Vest og Vestland Bondelag inviterer til klimasamling på Voss, laurdag 8. oktober.

Fylkeskommunen prioriterer grøntnæringa

- Det er svært gledeleg at fylkeskommunen har sett av søkbare midlar som skal nyttast til føremål som vil auke verdiskapinga i grøntnæringa i Vestland, seier fylkesleiar Anders Felde.

Kjekk dag på Breim

Laurdag 17.september vart det arrangert Open Gard på Breim. Det var ein kjekk dag for både store og små. Sjå glimt frå arrangementet her.

Fylkesstyret samla på Voss

- Det er viktig å kunne samlast til fysisk møte for å drøfte strategiar for fylkeslaget sitt vidare arbeid gjennom hausten og vinteren, seier fylkesleiar Anders Felde i ein kommentar til at fylkesstyret i Vestland Bondelag er samla på Voss denne veka.

Webinar: Korleis ta den vanskelege samtalen?

Vi vil invitere alle medlemer til webinaret «Den vanskelege samtalen». Håpet for hausten er at ingen bonde i Vestland Bondelag skal gå aleine med tunge tankar.

Nye ordningar skal kompensere straumkostnader for næringslivet

- Det er bra at ordninga kjem, og at der er ein opning for produsenteigde pakkeri. Det er likevel viktig at det vert arbeidd vidare med å sjå på løysingar som kan gjere ordninga betre for lager og pakkeri, slik at vi sikrar lagringskapasitet for norske frukt og grønsaker utover hausten og vinteren seier styremedlem Kari Sigrun Lysne.

Nyttig informasjon om valnemndsarbeidet

Nils Magne Gjengedal kom med mykje god informasjon under den digitale samlinga for valnemndene denne veka. Dersom du ikkje hadde høve til å delta, kan du laste ned presentasjonen her.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere