Fylkeslaget har 6 tilsette som arbeider ved avdelingskontor i Førde og Bergen. Til tider vil det vere prosjektstillingar lokalisert til kontoret. 

Til saman har fylkeslaget 71 lokallag med kring 7000 medlemer. Fylkesbondelaget arbeider aktivt for å fremje bøndene sine interesser i fylket overfor sentrale og lokale styresmakter, i eigen organisasjon, andre organisasjonar og interessegrupper samt gje korrekt og god informasjon til folk flest om kva som rører seg i næringa.

 

Fylkeskontoret

Førde: Postadresse/Kontoradresse/besøksadresse: Fjellvegen 11, 6800 Førde

Bergen: Postadresse/Kontoradresse/besøksadresse: Kokstadflaten 36, 5257 Kokstad

Epost: vestland@bondelaget.no

Heimeside: www.bondelaget.no/vestland 

Facebook: https://www.facebook.com/VestlandBondelag

Instagram: @vestlandbondelag