Nyhende frå Vestland Bondelag

Klimrådgjeving hos klimakoordinatoren

Endeleg var det klimakoordinator Lene Vangberg Monsen sin tur til å få klimarådgjeving på garden. Dette var den første rådgjevinga på sau både for Lene og for NLR Vest.

Viktig møte om gås

Det var godt oppmøte både fysisk og digitalt då Vestland Bondelag og Statsforvaltaren inviterte til seminar om gås og landbruk. Her kan du sjå opptak av innlegga.

Økonomien i mjølkeproduksjonen må få eit kraftig løft

- Med tydelege prioriteringar i ryggen ser eg fram til å delta i mitt første representantskap i Norges Bondelag som leiar i fylkeslaget, seier Gry Ingvild Agjeld.

OPEN GARD 2023: Påmeldinga er opna

- Vi håpar at mange av lokallaga i Vestland, anten åleine eller i samarbeid med andre lokallag/organisasjonar, planlegg å invitere barnefamiliar og andre til Open Gard i 2023, seier nestleiar i Vestland Bondelag Marianne Nordhus.

- Eg er stolt, ganske audmjuk og veldig glad

Fredag 10.mars vart Gry Ingvild Agjeld vald til ny leiar i Vestland Bondelag.

Gry Ingvild Agjeld tek over som leiar i Vestland Bondelag

Nye styremedlemer vart Knut Tore Nes Hjelle frå Eid Bondelag, Rolf Olav Gjørven frå Oppstryn Bondelag og Guro Stuve frå Vikøy og Øystese Bondelag.

Inntekt er sak nummer 1

- Inntekt er både eit mål og det viktigaste verkemiddelet. Det skal lønne seg å vere bonde, sa Bodhild Fjelltveit til årsmøtet i Vestland Bondelag

Minneord Reiel Felde

Æresmedlem Reiel Felde gjekk bort den 26. februar 2023. På årsmøtet i Vestland Bondelag vart Reiel Felde minna.

Prisdryss på årsmøtet

Under årsmøtet vart seks verveprisar delt ut. Sjå oversikt under.

Årets lokallag i Vestland

Breim Bondelag er kåra til årets lokallag i Vestland.

Kosthaldsråd på kollisjonskurs med ein berekraftig norsk matproduksjon?

– Vi etterlyser betre metodikk, meir forankring i nasjonale forhold og breiare vurdering av berekraft sa seniorrådgjevar i Norges Bondelag Hildegunn Gjengedal i ein kommentar til arbeidet som er i gang med nye nordiske kosthaldsråd.

«Det er itjno nå som kjem tå seg sjøl»

- Er det ei framtid som mjølkeprodusent i Vestland? Er det behov for ammekua i grasområda? Er det behov for den spreidde eggproduksjonen vi har i Norge? Skal vi beholde distriktsgrisen ? Er det mogeleg å løfte grøntproduksjonen i Vestland? Svaret Anders Felde gav i si tale til fylkesårsmøtet i dag var eit tydeleg JA, men då må politikarane levere.

Nasjonal jordvernpris

Kjenner du nokon som bør få Nasjonal jordvernpris? Prisen skal gå til kommunar eller fylkeskommunar som gjer nyskapande tiltak for å ta vare på dyrka mark.

Her finn du årsmøtepapira

Vestland Bondelag har årsmøte 9.-10. mars i Førde. Her finn du årsmøtepapira.

Avgjerande grep for framtidas eggproduksjon

Norges Bondelag har saman med Nortura og Norsk Bonde- og Småbrukarlag sendt brev til regjeringa. Der ber vi om nye verkemiddel for å sikre ein eggproduksjon i tråd med etterspørselen.

Bondelagets innspill til statsbudsjettet 2024

Tollvern, støtte til klimatiltak og bonde- og dyrehelse er noe av det Norges Bondelag har fremhevet i sine innspill til regjeringens budsjettarbeid som nå er i gang.

Følg frokostseminar DIREKTE her

I klemma mellom krav og kostnader - norsk melkeproduksjon. Er vi forberedt på konsekvensene av omstillingene melkebøndene står foran, både for norsk matproduksjon og Distrikts-Norge? Norges Bondelag inviterer til frokostseminar som avsluttes med debatt.

Klima på agendaen

KlimaVest og Vestland Bondelag deltok på fleire klimasamlingar førre veke. Klimakoordinator Lene Vangberg Monsen og Maria Makloufi Skjold frå Vestland Bondelag besøkte Sunnfjord og Sogndal kommune.

Seminar om gås og landbruk

Vestland Bondelag og Statsforvaltaren i Vestland inviterer til seminar om gås og landbruk - Forvaltning, jakt og skadefelling i Bergen 15. mars.

Innstiller på Gry Ingvild Agjeld som ny leiar i Vestland Bondelag

Valnemnda i Vestland Bondelag har kome med si innstilling i førekant av fylkesårsmøtet i Vestland Bondelag som skal vere i Førde den 9. og 10. mars.

Rundballe eller silo?

- Vi set fokus på fôrkvalitet, kostnader, arbeid og plastforbruk ved ulike metodar for ensilering av gras skriv NLR i si innbyding til fagmøte på Skei og i Samnanger i mars.

Vil du legge ned mjølkeproduksjonen i Vestland, Alfred Bjørlo?

Stortingsrepresentant Alfred Bjørlo hevdar i ei NTB melding at prisane på meieriprodukt vil stige dersom regjeringa fasar ut subsidiane til Q-meieriet, Synnøve Finden og Røros meieriet.  Dette er direkte feil svarar fylkesleiar Anders Felde i eit avisinnlegg denne veka.

Denne uka utbetales produksjonstilskuddet

Tilskuddene økte i jordbruksforhandlingene 2022, og denne uka kommer pengene på konto.

Klimamøter i Sunnfjord, Sogndal og Luster

Neste veke kan du få tips om klimakalkulator og klima frå klimakoordinator i KlimaVest, Lene Vangberg Monsen.

Storfetuberkulose i Norge

Oppfordrer alle til å ha gode rutiner for smittevern.

Eigarskiftedag på Skei

Vi inviterar til eigarskiftedag 22.mars 2023 på Thon Hotell Jølster på Skei. Kurset passar for begge generasjonane som er innvolvert i eigarskiftet.

Sikra seg sommarjobb

12 ungdomsskuleelevar i Hornindal har fullført avløysarkurs, og dei fleste har også sikra seg sommarjobb anten heime eller i ein annan fjøs i bygda. - Dette er eit strålande tiltak seier fylkesleiar Anders Felde om håpar fleire kommunar og ungdomsskular også i Vestland gjer som Honndølene

Mattryggleik er viktigare enn billeg mat

- Utan eit sterkt importvern er Norsk landbruk og verdikjeda for mat meir eller mindre ferdig! Eit slikt grep ville også vere direkte uansvarleg med tanke på Norsk matvaretryggleik skriv fylkesleiar Anders Felde i eit svar på leiarartikkel i Bergens Tidende sist veke

Delt kunnskap før innspel til jordbruksforhandlingane

Konstruktivt engasjement og mange gode dialogar i møteserien som fylkeslaget har gjennomført på TEAMS. No er det opp til lokallaga å konkludere på sine innspel til årets jordbruksoppgjer innan 14. februar.

Utdanningsval og deltaking på utdannningsmesse

Søknadsfristen for vidaregåande utdanning er om ein månad. Vestland bondelag jobbar for rekruttering til næringa og deltok førre veke på den årlege utdanningsmessa i Bergen.

Møte i valnemnda

Valnemnda er samla for å intervjue kandidatar til det nye fylkesstyret i Vestland Bondelag.

Utlysing av midlar - Hordaland Landbruksselskap

Hordaland Landbruksselskap er ei ideell stifting med eit føremål om å forvalte kapitalen i dei fonda Landbruksselskapet har til rådvelde i samsvar med gjevarane sine ynskje, og til det beste for jordbruket i Hordaland.

Jordbruksforhandlingane 2023 - Inviterer medlemer til TEAMS MØTE

- Vi håpar gjennom desse 4 Teams møta å skape eit stort engasjement som resulterer i mange innspel i førekant av årets jordbruksforhandlingar, seier leiar i Vestland Bondelag Anders Felde

Vellukka årsmøte i Henden Bondelag

Sjå glimt frå årsmøtet til Henden Bondelag her.

Tilsyn med smittevern og flytting av storfe

Flytting av dyr mellom anlegg gjev ein auka risiko for å spreie smittsame sjukdommar. Då er det særleg viktig å ha gode smittevernrutinar og god kjennskap til reglane for flytting av dyr. Mattilsynet vil ha ekstra merksemd på dette under tilsyn i 2023.

72 lokallag i Vestland Bondelag frå nyttår

Stardalen Bondelag og Askøy Bondelag er lagt ned.

Stor interesse for klimasmart landbruk i Gulen og Masfjorden

Heile 28 bønder vart med då Gulen og Masfjorden Bondelag inviterte til klimakalkulatorkurs denne veka.

- Overraska og skuffa

Tysdag ettermiddag vart resultata frå Mattilsynet sitt tilsyn med svinebesetningar lagt fram.

Tretilskot kjem opp att på

- Det er gledeleg at tretilskotet er på plass ved investering i nye fjøs seier fylkesleiar Anders Felde.

Slik vil Bondelaget måle inntektene i jordbruket

Dette mener Bondelaget om forslagene fra Inntektsutvalget.

Inntektsmåling i landbruket: Tillit og reelle tall avgjørende

-Når vi skal måle bondens inntekt for å sammenlikne med andre grupper, må vi ha en metode som har tillit hos både næring og politikere, og som baserer seg på reelle tall. Dette mener vi ikke Inntektsutvalgets modell oppfyller, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Regionmøta er i gang

I går var det regionmøte i Stryn, Lærdal og Bergen. Neste veke er det møte på Voss, i Knarvik, Sogndal, Mauranger, Eid, Eksingedalen, Øystese, Førde, Stord og Gulen.

Kulturlandskapsprisen for Vestland

Kven fortener kulturlandskapsprisen for Vestland? Du kan nominere kandidatar fram til 28. februar. Prisen er på 30 000 kr, og skal heidre nokon som har gjort ein ekstra innsats med å ta vare på og utvikle kulturlandskapet.

Flere bruker klimakalkulatoren

Antall bønder som har tatt i bruk klimakalkulatoren har steget med nesten 200 prosent siden august 2021.

Velkomen til Viltseminar

Det er gledeleg å kunne invitere til viltseminar i Førde den 24. og 25. mars. Etter to år med pandemi og webinar ser vi fram til å kunne møtast fysisk.

Støtte til plastpresse gjennom Bærekraftfondet

Norges Bondelag og Gjensidiges bærekraftfond har fått eit nytt individuelt tiltak der du kan søkje om støtte til plastpresse.

Innbyding til regionmøte

Etter to år med digitale regionmøte ser styret i Vestland Bondelag verkeleg fram til å møte dei tillitsvalde i lokallaga til fysiske regionmøte.

Våre samarbeidspartnere