Nyheter

Fagskoletilbud tilpasset det arktiske landbruket

Utdanningen bygger på en helhetlig forståelse for framtidsrettet kompetanse innen fjellandbruket og er en framtidsrettet agroteknisk utdanning du kan ta mens du er i jobb. Den gir deg tittelen «Agrotekniker grovfôrbasert husdyrproduksjon i fjellandbruket».

Beredskapsplan Troms Bondelag 2024

Planen er gjeldene for ansatte og tillitsvalgte i Troms Bondelag, inkludert lokallagsledere, og omfatter håndtering av alvorlige hendelser eller kriser som rammer enkeltbønder eller bygder i Troms.

Møte mellom fylkesstyrene i Nordland, Troms og Finnmark

Pressemelding

Voksenagronomen

Er du over 25 år, kan du kombinere agronomutdanning med annet arbeid. Gjennom 9 helgesamlinger i året og oppgaveløsninger over internett, bli du agronom på to år.

Møte om rein på innmark

Det var stor interesse for møtet som ble arrangert på Bardufosstun, og viser at sameksistensen mellom næringene er en utfordring flere steder i fylket.

Grunneiers rettigheter når tamrein beiter på innmark.

Troms Bondelag minner om dagsseminar om rein på innmark på Bardufosstun den 14. februar 2024 fra kl. 1100-1630.

Årsmøte og fagdag for svineproduksjonen i Troms

Trenger vi svineproduksjon i Nord-Norge? Ja- gjennom økt svineproduksjon i nord, kan man ivareta landbrukspolitiske mål som landbruk over hele landet, opprettholde en desentralisert slakteristruktur, sikre matsikkerhet og nasjonal beredskap.

Levering av landbruksplast i sør-Troms

Levering av landbruksplast er et evig aktuelt tema, og Hålogaland Ressursselskap har sendt ut en oppdatering til landbrukskunder om endringer i rutiner angående levering av landbruksplast i sørfylket.

Kvotejakt på gaupe

Rovviltregion 8, Troms og Finnmark, er tildelt en kvote på totalt fem gauper, med en hunndyrkvote på to voksne dyr. Jakt fra 1. februar: B-områdene i Nordreisa, Kåfjord, Storfjord, Lyngen, Tromsø og Balsfjord kommune, mens fra 1. mars: B-områdene i Sørreisa og Salangen kommune.

Driftsgranskinger i jordbruket 2022 for Troms

Jordbruksinntekten målt som «vederlag til arbeid og egenkapital» for bøndene i Nord-Norge har gått opp med 41 100 kroner fra 2021 til 2022 og ligger på 446 500 kroner per årsverk. Det er en økning med 10 prosent det siste året. Jordbruksinntektene for hele landet har økt med 22 prosent fra 2021 til 2022.

Støtte til fagskoleutdanning "Grovforbasert 2 husdyrproduksjon»

Fylkesrådet i Troms innvilger kr 2 929 500 over ordningen «Bærekraftig verdiskaping og matproduksjon i nord - 2023» til prosjektet Fagskoleutdanning "Grovforbasert 2 husdyrproduksjon» fra Arktisk naturbrukssenter/Senja videregående skole.

God Jul!

Med ønske om ei fredfull jul og et godt nytt år! Hilsen oss på fylkeskontoret. Vi holder stengt fra 20. desember til 2.januar.

Arktisk landbruksseminar 2023

Nibio arrangerte landbruksseminar i Tromsø 29 og 30 november, en av innlederne var Landbruks- og matminister Geir Pollestad, som slo fast at vi fortsatt skal ha landbruk over hele landet.

Klimaseminar

Dagsseminar for lokallagsledere, medlemmer og fagfolk, ble avholdt 7.november. på Bardufosstun i Målselv Kommune.

Ledermøte 2023

Årets ledermøte i Troms Bondelag ble avholdt på Bardufosstun i Målselv.

Nord-Norge trenger sterkere tollvern

Matproduksjon her i nord er ingen selvfølge. Med kort vekstsesong, og til tider svært krevende vær. Likevel har vi, og spesielt Lise som er verdens nordligste melkebonde klart å skape verdier av de ressursene vi har rundt gårdene våre.

Bondesamling 12 og 13. oktober

Nordnorsk Landbruksråd inviterte til samling i Tromsø, det ble 2 innholdsrike dager fylt med latter, alvor og god mat.

Bondens nettverk

Prosjektet Trygg bonde skal bidra til å opprette og videreutvikle systematiske arbeidsmetoder ved å etablere Bondens nettverk i kommunene, for å forebygge psykisk uhelse i landbruket.

Seminar Dyrevelferd

Troms Bondelag inviterer til seminar om dyrevelferd i forkant av årsmøter i lokallagene. Vi har invitert med oss representanter fra Mattilsynet og Norges Bondelag.

Handlingsplanen for Grøntproduksjon i Nord-Norge er klar

Det har over tid vært uttrykt et ønske fra organisasjoner, produsenter m.fl. om å få utarbeidet et planverk til bær- og grøntproduksjon i Nord-Norge for å kunne utnytte potensialet som er i landsdelen.

Bjørn Gimming på besøk i Troms

4. og 5.september hadde vi besøk av leder i Norges Bondelag Bjørn Gimming, som deltok på flere gårdsbesøk i Bardu, Finnsnes og Målselv.

Brunost produksjon på Storsteinnes

Det er blitt kjent at TINE ser på muligheten for å flytte produksjonen av brunost fra 3 anlegg i Norge til sannsynligvis ett. I den forbindelse tester de muligheten for å transportere fersk geitemelk i kontainer fra Storsteinnes til Byrkjelo.

Åpen gård i Balsfjord Bondelag

Liv Randi og Ero i Balsfjord Bondelag arrangerte Åpen gård på Dalhaug i et etter hvert strålende vær!

Lisensjakt på jerv og bjørn i 2023/2024

Rovviltnemnda i region 8 vedtok i mai at det blir lisensfelling på jerv og bjørn i Troms og Finnmark fra august 2023.

OfotLab på Tjeldøya

På Myklebostad i Tjeldsund kommune analyseres det ca.10 000 prøver i løpet av et år. Med 3 fast ansatte og sesonghjelp tar de bla. imot prøver for analyse av for, jord og gjødsel. De har samarbeid med NLR og flere Universitet, men tar også imot prøver fra bønder over hele landet.

Husk å melde fra om mulig produksjonssvikt

Tørke gir utfordringer for mange gårdbrukere i Troms. Husk å melde via Altinn, dersom du vurderer å søke tilskudd om produksjonssvikt. Du finner mer informasjon om tilskuddsordningen på Landbruksdirektoratet sine hjemmesider.

Landbruksnæringen møttes om rovvilt

Utmarksbeiteressursene spiller en avgjørende rolle for landbruket i Nord, men forholdene for beitebrukere i Troms må forbedres.

Bjørn tar sau i Bardu

enda en sau funnet drept, jur og bringe er oppspist - noe som tyder på at det trolig er bjørn som er skadevolder.

Bondetinget 2023

Tromsbenken besto i år i tillegg til Org.sjef Unni Hellebø Andreassen, av Katrine Jansdatter Johnsen, Erling Bratsberg, Jan Harald Tørrfoss og Øystein Iselvmo

Disse skal lede Bondelaget det neste året

Ledertrioen er gjenvalgt, og får med seg flere nye navn i styret i Norges Bondelag.

Landbruk over hele landet er en garanti for nasjonal beredskap

Dette er resolusjonen fra Norges Bondelags årsmøte 2023.

Varmt og tørt eller vått og kaldt? - Dokumenter skadene

Når været skaper store utfordringer og det resulterer i avlingssvikt en ikke har mulighet for å sikre seg mot, har en mulighet for å søke om tilskudd.

Påvist fugleinfluensa hos sjøfugl

Flere titalls fugler er funnet død i Sundsvollsundet Naturreservat, i Sør-Troms

- Nye nordiske ernæringsforslag ikke bærekraftige nok

Forslagene til nye nordiske ernæringsråd tar ikke inn hele bredden av bærekraft. Blir forslagene tatt til følge vil det gi dårlig utnytting av lokale ressurser og mer import, frykter Norges Bondelag.

Pant boksen – unngå dyrelidelser

Aluminiumsbokser og annet avfall som havner i slåmaskina kan utgjøre stor skade på dyra. Nå lanserer Bondelaget den landsdekkende kampanjen «Pant boksen».

Småskala grøntproduksjon for direktesalg i Nord-Norge

Rapporten presenterer resultater fra en intervjuundersøkelse blant småskala grøntprodusenter i Troms og Finnmark, samt representanter for ulike salgskanaler. Målet var å kartlegge markedsmessige muligheter og utfordringer for småskala grøntproduksjon i landets nordligste fylker.

Statens tilbud - 2023

Staten la i dag fram sitt tilbud i jordbruksoppgjøret. Det er et svar på kravet fra Norges Bondelag på vegne av jordbruket, om et betydelig inntektsløft og konkrete grep for å få med bonden over hele landet.

Nå trengs politisk vilje til et kraftig inntektsløft

- Den økonomiske situasjonen i landbruket er alvorlig, og behovet for å løfte inntektene er stort. Vi må sikre at bonden fortsatt vil være matprodusent, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Se opptak av pressekonferansen her

Her kan du se opptak fra pressekonferansen da Bondelaget overrakk kravet fra jordbruket til staten.

Landbruket i Troms - Gårdsbesøk på Heim Gård

Tilstanden til Landbruket i Troms var tema på møte hjemme hos gårdbruker Kristin Anka Heim tirsdag 25 april på Tennes i Balsfjord. Troms Bondelag og Troms Bonde og Småbrukarlag hadde invitert med seg Linda Aune-Lundberg, forsker i Nibio og prosjektleder for «Innledende kartleggingen av nordnorsk jordbruk»

Kort fortalt – Lokallagsledere i Troms

I vår serie «Kort fortalt» får vi et raskt møte med lokallagsledere i Troms, der vi stiller små og store spørsmål. Birger Johan Theodorsen, lokallagsleder i Trondenes Bondelag.

Matsikkerhet - en viktig brikke for Hæren og totalforsvaret

Kortreist beredskap krever kortreiste forsyninger - Troms Bondelag i møte med Hærstaben, HV16, produsenter og politikere i Rustad leir, for å sette fokus på landbrukets betydning for matproduksjon, bosetting og verdiskaping i landsdelen.  

Kort fortalt – Lokallagsledere i Troms

I vår serie «Kort fortalt» får vi et raskt møte med lokallagsledere i Troms, der vi stiller dem små og store spørsmål. Andre mann ut er lokallagsleder i Grytøy Bondelag - Jan-Olav Angel.

Kraftig fall i inntekten til melkebonden

Samlet inntekstvekst for jordbruket i 2023 er lavere enn forventet, og gir ingen realinntektsvekst. – Tallene bekrefter en svært tøff økonomisk situasjon for melkebonden, og hele næringa trenger et kraftig inntektsløft, sier bondelagsleder Gimming.

Kort fortalt – Lokallagsledere i Troms

I vår serie «Kort fortalt» får vi et raskt møte med lokallagsledere i Troms, der vi stiller små og store spørsmål. Først ut er Lokallagsleder i Balsfjord Bondelag - Arild Heim

Bønder i Malawi har mistet alt i syklon, nå trenger de hjelp

Den tropiske syklonen Freddy rammet i mars det sørlige Afrika, og spesielt hardt gikk det utover Malawi, Madagaskar og Mosambik. Nå er det stort behov for både nødhjelp og langsiktig utviklingsarbeid.

Fjern tvilen og gi landbruket framtidstro – inntektsløft nå!

Årets jordbruksforhandlinger må gi bøndene framtidstro gjennom kraftig inntektsvekst og politisk vilje til å satse på matproduksjon. Nå er det en avventende holdning i hele landbruket. Det kommende jordbruksoppgjøret må fjerne tvilen. Bondeyrket må bli mer attraktivt, både å gå inn i og stå i. Da kan vi opprettholde og videreutvikle matproduksjon og videreforedling i hele landet.

Tilskudd forstudie/ressursavklaring for investeringer

Innovasjon Norge gir inntil 100 000 kroner til eksterne kostnader for å avklare brukerfamiliens framtidsplaner, ressurser, hvilket investeringsomfang bruket kan makte og kartlegging i hvilken grad eksisterende bygningsmasse eventuelt kan benyttes som grunnlag for trinnvis utbygging. Målgruppen er særlig små og mellomstore bruk som må tilpasse seg løsdriftskravet.

Felleskjøpet flytter kraftfôrproduksjonen fra Bergneset til Steinkjer

"Avgjørelsen får kanskje ikke så stor betydning for den enkelte bonde på kort sikt, men sender samtidig et signal om at landbruket i nord ikke satses på. At denne produksjonen forlater landsdelen, er nok et steg mot sentralisering!" - Leder i Troms Bondelag Øystein Iselvmo

Årsmøte i Troms Utmarkslag

Villaksen – utfordringer og muligheter. Åpent seminar om Villaksen, ved Pål Mugaas, prosjektleder i Norske Lakseelver. Påmeldingsfrist: 20.februar. Pris for ikke medlemmer: 200 kr

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere