Det har aldri vært viktigere å utvikle norsk sjølforsyning og matproduksjon enn nå. Landbruk over hele landet er avgjørende for nasjonal beredskap, matforsyning og bosetting. Totalberedskaps-kommisjonen er tydelig: Klima, bærekraft og sjølforsyning tilsier at vi må bruke de naturgitte forutsetningene Norge har til matproduksjon. Den begrensa matjorda er en viktig ressurs som må få et lovfesta vern. Utmark- og beiteressurser er verdifulle, og krever en aktiv rovdyr- og utmarksforvaltning. Vi skal nå målene i klimaavtalen med staten basert på oppdatert kunnskap.

Skal landbruket være garantisten for matsikkerhet, må disse forutsetningene på plass i høst:

  • et nytt omforent tallgrunnlag for å måle inntektsnivået i landbruket mot andre grupper.
  • en tidfestet opptrappingsplan for inntektene i landbruket som Stortinget forplikter seg til.
  • et styrket tollvern, og tydeligere merking til forbruker som vil bedre konkurransekraften for norske landbruksvarer.

Vi har etterspurt dette lenge. Nå er tålmodigheten slutt!

Presset økonomi og høyt arbeidspress påvirker bondens hverdag. Det siste året har det vært økt oppmerksomhet om psykisk helse, også for bonden. Vi trenger åpenhet rundt dette, og et videre løft i velferden.

Bonden må ha økonomisk og sosial trygghet som gir mulighet for et moderne familieliv. Sammen med framsnakking av næringen, vil det gjøre det lettere for unge å velge landbruk som yrkesvei.

Mat og matproduksjon står på dagsorden i en grad som vi ikke har sett på lenge. Stortinget vedtar nå årets jordbruksavtale. Forhandlingsinstituttet og muligheten til å forhandle direkte med staten er viktigere enn noensinne. Beredskapen må styrkes. Det arbeidet starter med matproduksjon, det arbeidet starter i jorda. Nå er det alvor.