Vi har over tid erfart beitekonflikter mellom reindrift og jordbruket. Mange konflikter har vart over år, og høsten 2023 har vi dessverre sett en ytterligere økning i rein på innmark. Troms Bondelag får derfor mange henvendelser fra våre medlemmer med spørsmål om hvilke rettigheter de har og hvordan de skal håndtere problemene. Med dette dagsseminaret ønsker vi å gi en innføring i hvilke rettigheter grunneier har når tamrein beiter ulovlig på innmark.

Arrangementet er relevant for medlemmer som har problemer med rein på innmark i dag, men også for tillitsvalgte og øvrige medlemmer som ønsker å lære mer om temaet. Erlend Stabell Daling, juridisk sjef i Norges Bondelag og advokatfullmektig Maren Aasan vil innlede. Det er satt av god tid til å stille spørsmål. Dette er også en god anledning til å komme med innspill til hvordan Bondelaget sentralt bør arbeide videre med problemstillingen.