Beredskap og selvforsyningsgrad

Matproduksjon i Troms er viktig for sysselsetting, verdiskaping og matsikkerhet i nord. Ikke minst er landbruket viktig med hensyn til den geopolitiske situasjonen vi har i dag. Tilstedeværelse og suverenitetshevdelse er viktig. Nord-Norge er sårbar med hensyn til forsyninger i en krisesituasjon.

Økt produksjon av grønnsaker og potet, som vil være en forutsetning for å styrke selvforsyningsgraden og beredskap, må gi lønnsomhet til bonden. Skal matberedskapen i Nord-Norge sikres er vi avhengige av lokalt foredlet plantemateriale og såvarer.

Skal Norge øke selvforsyningsgraden må det sikres en løpende matproduksjon, og vi er avhengige av regional foredlingsindustri. Troms Bondelag krever at Staten nå tar ansvar for å sikre denne infrastrukturen i vår landsdel, dette er ikke en kostnad som skal belastes den enkelte leverandør.

Rovvilt

Dagens rovdyrforvaltning er i ikke tråd med målene om bærekraft og dyrevelferd. Vi har verdens beste utmarksbeiter, men får ikke utnyttet ressursene på grunn av et for høyt antall rovdyr.

Troms Bondelag vil understreke at om beitenæringa i fylket skal kunne overleve, må bestandsmålene reduseres betydelig og rovdyr som gjør skade på beitedyr, kunne tas ut langt mer effektivt enn i dag.

Økonomi

Gi bonden ei inntekt å leve av!

Alarmen har for lengst gått i Troms, og vi fortsetter å stupe nedover i antall produsenter. Skal vi klare å berge landbruket i Troms, må lønnsomheten opp. Særlig er økonomien i melkeproduksjonen kritisk.

Vi trenger alle matprodusenter med videre!