Søknadsfristen er 1. mars 2024

Voksenagronomen – Troms landbruksfaglige senter (fagsenter.no)

Inntakskrav

  • Nedre aldersgrense er 25 år.

Ved Senja vgs har vi plass til 18 elever i klassen, og søkere blir prioritert etter følgende rekkefølge:

  • Voksne med rett til videregående utdanning (ikke fullført ordinært skoleløp)
  • Voksne som har overtatt gård i drift
  • Voksne som skal overta gård i drift
  • Andre interesserte

 

Realkompetansevurdering

Realkompetanse defineres som de kunnskaper, holdninger og ferdigheter en person har skaffet seg gjennom arbeidsliv, ulike opplæringstiltak, organisasjonserfaring og samfunnsliv for øvrig.

Realkompetanse kan byttes inn med kompetansemål i læreplanene for videregående opplæring og gir den enkelte mulighet til å start opplæring på det nivået en faktisk befinner seg. Dette innebærer for de aller fleste at opplæringen kan gis på kortere tid enn normert.

Dokumentasjon på godkjent realkompetanse utstedes i et kompetansebevis, og godkjent realkompetanse er likeverdig med kompetanse som er oppnådd gjennom opplæring. Et kompetansebevis kan derfor gi fortrinn i forbindelse med jobbsøkning eller arbeidstakers ønske om nye arbeidsoppgaver.

Prinsippet om at læring i liv og arbeidsforhold skal gi kompetanse (realkompetanse) og den enkeltes rett til å få dokumentert slik kompetanse, er nedfelt i Opplæringsloven. Voksne med rett til videregående opplæring har også rett til å bli realkompetansevurdert. Voksne uten rett kan også få tilbud om realkompetansevurdering, men må da betale en egenandel for dette.