Dusør for melding om familiegrupper
Rovviltnemnda i region 8 gir inntil kr. 15 000, – i dusør for innmelding av observasjoner av gaupefamilier inneværende sporingssesong, som varer ut februar.

Når hunndyrkvota er fylt opp, stanses jakta. For å begrense uttak av voksne hunndyr er familiegrupper av gaupe som opptrer sammen unntatt fra tillatelsen fra jaktstart og fram til og med 28. februar. Kvotejakt på gaupe krever tillatelse fra grunneier. På statsgrunn innebærer dette at man må ha et gyldig jaktkort for enten småviltjakt eller storviltjakt. Gaupe er difinert som storvilt. Aldersgrensen for å drive jakt på gaupe er 18 år. Det er tillatt å bruke hagle eller rifle. For jakt med rifle må jegeren ha bestått skyteprøve for storviltjakt. 

Statsforvalteren har en kvotetelefon, tlf. 404 08 560, hvor du med tastevalg kan gå til Troms eller Finnmark for informasjon og status for jakt og kvoter for den enkelte rovviltart. Merk at det ikke er mulig å legge igjen beskjed på dette nummeret.Antall gauper som til enhver tid kan felles i de ulike områdene blir kunngjort over kvotetelefonen hos Statsforvalteren i Troms og Finnmark. Det er din plikt som jeger å holde deg orientert om status for kvotejakta.

Melding om skutt gaupe skal umiddelbart gis til Statens naturoppsyn og til Statsforvalteren ved første anledning. Det er viktig å oppgi jegers navn og telefonnummer. Felt gaupe skal fremvises for Statens naturoppsyn for umiddelbar kontroll, merking og prøvetaking. Skuddplass skal også kunne påvises. Dersom jeger skadeskyter eller skyter gaupe skal det uten opphold meldes fra til Statsforvalteren. Ethvert skudd som løsnes mot gaupe skal meldes til overnevnte instanser.