Periode
Jerv
Perioden for lisensfelling er 20. august 2023 til 15. februar 2024.
Bjørn
Perioden for lisensfelling er 21. august 2023 til 15. oktober 2023

37 jerv kan felles, hvorav 25 tas ut i Finnmark og 12 jerv i Troms inkludert samarbeidsområdet med Nordland. Kvota for lisensfelling av bjørn er satt til 3 bjørner. Det er kun åpnet for felling i B-områdene i Finnmark. Det er ikke åpnet for lisensfelling i Troms. 

Bakgrunnen for at det er åpnet opp for lisensfelling på bjørn er at det i 2022 var registrert 10 ynglinger av bjørn i Norge (rundet opp fra 9,5). Dermed kan rovviltnemnda i den enkelte region fatte vedtak om lisensfelling. Det er fattet vedtak om lisensfelling av bjørn i tre av landets åtte rovviltregioner.

Jervebestanden i Norge blir overvåket ved å registrere hvor mange valpekull som blir født hvert år, og ved å analysere DNA fra jerv. Statens naturoppsyn kontrollerer fra mars og utover våren og sommeren hiplasser hvor det tidligere er registrert at jerv har født valper. Det blir også lett etter hiplasser i nye områder. DNA-analysene, som på prøver av jerveekskrementer, gir grunnlag for sikrere estimater på bestandsstørrelsen, og de gir kunnskap om kjønnssammensetning, inn- og utvandring, overlevelse, reproduksjon og slektskapsforhold.

Det blir også utført DNA-analyser av vevsprøver fra alle individene som er felt ved skadefelling eller lisensfelling. Det nasjonale bestandsmålet for jerv er 39 årlige ynglinger. Av disse skal ti være i region 8, sju i Troms og tre i Finnmark. Bestandsmålet for jerv er fastsatt i forskrift om forvaltning av rovvilt.