Fylkesrådet i Troms og Finnmark har behandlet søknader om støtte til prosjekt over ordningen «Bærekraftig verdiskaping og matproduksjon i nord» - runde 2 med søknadsfrist 01.10.2023. Satsingen er en områderettet satsing forankret i Jordbruksavtalen 2022 Troms og Finnmark fylkeskommune forvalter

Fylkesrådet i Troms innvilger kr 2 929 500 over ordningen «Bærekraftig verdiskaping og matproduksjon i nord - 2023» til prosjektet Fagskoleutdanning "Grovforbasert 2 husdyrproduksjon» fra Arktisk naturbrukssenter/Senja videregående skole. Rest finansiering kr 359 936 vil bli prioritert over 2024-midler over ordningen.

Tilskudd over 2023-midler gis med kr 1 794 000 over statlige midler, jfr. §15 i forskrift for ordningen, og kr 1 135 500 over regionale matchingsmidler, her fra Nordland fylkeskommune.