Nestleder Jan Harald Tørrfoss holdt innlegg om rovviltsituasjonen i Troms der han poengterete Statsforvalterens manglende vilje til å gi skadefellingstillatelse i beiteprioritert område til tross for tap av beitedyr, med begrunnelse i retningslinjer gitt av Klima og Miljødepartementet. Bestandsmålene er unaturlig høye i nord sett ut ifra tilgang på mat for rovdyrene. Det er nødvendig å styrke systemet for registrering og kartlegging av rovdyr, slik at det kan beregnes hvor stor bestand det naturlig bør være i Troms og Finnmark.

«I dag holder vi oppe rovdyrbestanden ved å fore den med beitedyr - ikke helt i henhold til dyrevernforskrifta å mate rovdyr med levende sau og rein»

 

Øystein Iselvmo på talerstolen i Representantskapet 13 juni.

Utdrag fra talen:

Arbeidet mot neste års oppgjør har allerede startet. Vi er fortsatt bak den gjennomsnittlige lønnsmottaker på inntekt og vi er enda ikke i mål på velferd med de samme rettighetene som de øvrige i samfunnet. 

I Troms er det fortsatt over 60% båsfjøser av typen 20 årskyr. Denne gruppen er i faresonen når det gjelder fornyelse av kufjøs i hele landet. Denne gruppen fikk lavest økning per årsverk i årets oppgjør. Enhetene er så små at det vanskelig lar seg gjøre å bygge ny driftsbygning med gjeldende betingelser. Prisen på å sette opp en fjøs i nord er betydelig høyere enn lengre sør. Dessuten må driftstilskuddet stå i forhold til muligheten for å drive med matproduksjon etter en investering.

For skal vi få med neste generasjon, trenger de å se at næringa framstår positivt, og her ligger økonomi som kjent i bunnen!