Prosjektet ble ledet av Frøydis Gillund (Avdeling Økonomi og samfunn), som har hatt ansvar for å
gjennomføre intervjuene og skrevet rapporten. Marit Gård hos Statsforvalteren i Troms og Finnmark
har bidratt med å forberede intervjuundersøkelsen, deltatt på alle intervjuene og innspillsmøtene med
samarbeidspartnerne.

Det er underdekning på potet og grønnsaker i Troms og Finnmark. Produsentmiljøet er lite. For å snu denne utvikling anbefales en satsning på småskalaproduksjon, i tillegg til volumproduksjon. Undersøkelsen viser fremtidstro blant småskala grøntprodusenter, og god markedsadgang. Samtidig opplever produsentene at klimatiske forhold, mangel på produsentnettverk, lange avstander og små markeder, manglende infrastruktur, begrenset innpass i dagligvare, tidspress, lav lønnsomhet og mangel på offentlig støtte skaper utfordringer for næringa. Det er grunn til å anta at særskilte produksjonsmessige (kort vekstsesong og kaldt klima) og markedsmessige (lange avstander og små produsentmiljøer og markeder) som preger landsdelen, gjør utfordringene mer krevende for produsenter i nord enn lenger sør. Rapporten anbefaler at tiltak for å styrke småskala grøntproduksjon i Troms og Finnmark inkluderer å sikre produsentene gode økonomiske betingelser, tilby veiledning og kurs og legge til rette for samarbeid og produsentnettverk, spesielt innen markedsføring og salg. Forprosjektet bør følges opp med forskning som blant annet undersøker avlingsvolum og hvilken rolle småskala grøntproduksjon kan spille for regional selvforsyning, kostnader forbundet med produksjon og salg, samt potensialet for omsetning, ulike former for produsentsamarbeid og hvordan nordlig klima påvirker kvaliteten av ulike plantevekster.

Direkte salg av potet og grønnsaker i Troms og Finnmark. Resultater fra en intervjundersøkelse blant småskala grøntprodusenter

Denne rapporten er et resultat av forprosjektet «Markedsmessige muligheter og utfordringer ved småskala grønnsaksproduksjon for salg i Troms og Finnmark». Forprosjektet er finansiert gjennom ordningen «Arktis 2030» som forvaltes av Troms og Finnmark Fylkeskommune i samarbeid med Nordland Fylkeskommune. Prosjektet ble ledet av Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO) og gjennomført i samarbeid med Statsforvalteren i Troms og Finnmark. Forprosjektet hadde som formål å kartlegge markedsmessige muligheter og utfordringer ved småskala grønnsaksproduksjon for salg i Troms og Finnmark, samt interessen for å starte opp med denne typen produksjon. Denne rapporten presenterer resultater fra en intervjuundersøkelse blant småskala grøntprodusenter og representanter for ulike salgskanaler i fylket.                                                        Hentet fra Nibio

Les rapporten her:Nibio Rapport