Nyheter fra Trøndelag Bondelag

-Vi støtter bøndene

Norske bønder får støtte fra LO etter bruddet i årets jordbruksforhandlinger. -Landbruksmeldinga ga varsel om et vendepunkt for bøndene ved årets landbruksoppgjør. Regjeringens tilbud er tvert i mot et signal til morgendagens bønder om at landbruk ikke er å satse på, sier leder i LO i Trondheim, Arne Byrkjeflot.

Flere lokale protester

Over hele Sør-Trøndelag ligger det rundballer og det henger plakater med et tydelig tydelig budskap som viser stor misnøye med regjeringens tilbud. - I dag må vi forvente flere aksjoner i hele landet - også i Trondheim sier fylkesleder Lars Morten Rosmo - vi ønsker på en så tydelig måte som mulig å markere vår misnøye med regjeringes tilbud i årets jordbruksforhandlinger, som gjør at tiltakene i den ney landbrukemeldingen nærmest må betraktes som døde og maktesløse.

Lokale protestaksjoner

Over hele Sør-Trøndelag skjer det nå i helga lokale markeringer over misnøyen med regjeringens tilbud i forhandlingene, som resulterte i brudd. - Det er stor frutrasjon i hele organisasjonen - sier fylkesleder Lars Morten Rosmo - og regjeringen med Arbeiderpartiet i spissen svikter ikke bare landbruket med også den norske forbrukeren. Den nye landbruksmeldingen har mange gode målsettinger, blant annet høyere matproduksjon. Disse målsettingene er nå bare tomme ord -

Kan bli avhengig av 50% kornimport

Norge kan bli avhengig av å importere halvparten av kornet i 2018 viser en ny rapport. -Dersom vi skal nå målene for selvforsyning og matproduksjon, må vi slutte å bruke matjord til andre formål, sier organisasjonssjef i Sør-Trøndelag Bondelag, Jon Gisle Vikan.

Skal undersøke melkebøndenes baller

En større kartlegging av grovfôr gjennom uttak av surfôrprøver i trøndelagsfylkene bekrefter vedtatte sannheter, samtidig som nye spørsmål reises. Her presenteres de foreløpige resultater fra arbeidet i foregangsfylke økomelk i Trøndelag.

Økologiske melkeprodusenter og sauebrukere får bedre resultat

-Det er svært positivt at de økologiske melke- og sauekjøttprodusentene i Norge har de senere årene oppnådd et godt resultat per årsverk ifølge driftsgranskingene i jordbruket. – sier organisasjonssjef Jon Gisle Vikan i en kommentar.

Kan få krav om å låse inn kunstgjødsel

Et forslag til nye oppbevaringsregler for kunstgjødsel legges fram innen 15. juni. -Intensjonen med hele ordninga er å hindre at stoffet kommer på avveie, sier Siri Hagehaugen i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap til Nationen.

Fylkesleder kommenterer Landbruksmeldingen

I NRK Midtnytt i kveld kommenterte fylkesleder Lars Morten Rosmo den nylig vedtatte Landbruksmeldingen. - Jeg er i utgangspunktet positiv til at flertallet i Stortinget så klart og tydelig slår fast grunnpillarene i den norskelandbruksmodellen - sier Lars Morten Rosmo - jordbruksforhandlingene, importvernet og markedsordningene er viktige for videreutviklingen av landbrukspolitikken -

Jordvern i Sør-Trøndelag

Etter forslag fra Anders Eggen, Melhus Bondelag, fattet årsmøtet i Sør-Trøndelag en resolusjon om jordvern - Bakgrunnen for forslaget er blant annet de store matjordarealene som kan gå tapt ved bygging av ny E6 og en eventuell godsterminal i Melhus kommune - sa Anders Eggen på årsmøtet - det er kan være tale om over 1000 dekar god matkornjord. -

Påskeaksjon i Trondheim

Bystyret i Trondheim fikk lokalproduserte egg fra Byneset torsdag kveld.

Prosjekt blir enkle skadetiltak

Prosjekt Skadefri bonde har laget en egen tiltakspakke med enkle HMS-tips. Nå lanseres Superbonden.

Stort oppmøte og debatt på Melhus

Med temaet arealbruk i Melhus - rett virksomhet på rett sted, inviterte bondelaga i Melhus og Melhus SV til åpent møte og debatt om kommunens og regionens framtidige arealbruk.

900 millioner forenheter

På den nasjonale Beitekonferansen i Oppdal 11. til 12. februar holdt forsker Ynge Rekdal fra Skog og Landskap et innlegg om beiteressursene som er i bruk i dag og det nasjonale beitepotensialet. - I dag henter 2 mill sau og lam, samt noen titusen storfe og hest ut ca. 300 millioner forenheter fra utmarksebeite tilsvarende ca. 2 millioner dekar fulldyrka grasareal og en milliard kroner i forverdi - sa Rekdal - men potensialet er rundt 900 millioner forenheter i utmarka -

Etterras på Byneset

Adresseavisa melder torsdag morgen om etterras på Byneset.

Lars Peder Brekk besøker Oppdal

13. februar kommer statsråd Lars Peder Brekk til Skifer Hotel Oppdal for å presentere landbruks- og matmeldinga.

Ras rammet flere gårder på Byneset

Et stort kvikkleireras rammet flere av gårdbrukerne på Byneset på årets første dag.

Våre samarbeidspartnere