Nyheter fra Trøndelag Bondelag

Tiltak mot ringorm i Trøndelag

Ringorm er påvist i flere besetninger i Trøndelag og næringa har iverksatt egne tiltak for å begrense spredning av smitte. Her på Bondelaget sin nettside finner du både oppdatert informasjon om tiltak og mer generell informasjon.

Årsmøte i Trøndelag Bondelag 13. og 14. mars 2024

Årsmøtet i Trøndelag Bondelag 2024 gjennomføres 13. og 14. mars på Scandic Hell, Stjørdal. Her finner du årsmøtepapirene og program.

Valgnemda foreslår lederbytte

Camilla Strøm Johansen fra Nærøysund foreslås som ny leder i Trøndelag Bondelag.

Råd angående håndtering av husdyrgjødsel ved påvist ringorm

Smitterisiko i forbindelse med ringorm vil være avhengig av grad av smitteutskilling – dvs. symptomer hos dyra og varighet av utskilling/kontakt. Et hovedprinsipp er at kun vaksinerte dyr skal gå på beite samme og neste beitesesong der dyra med smitte har gått. Tilsvarende gjelder for fôr fra første avling fra områder gjødslet med smittet husdyrgjødsel.

Ekstremværet "Ingunn"

Det er fra i ettermiddag (onsdag 31.01.24) meldt om sterk vind i Trøndelag. Langs kysten er farevarselet på rødt nivå.

Ringorm i Trøndelag – reviderte soner og tiltak

Bedre oversikt gir grunnlag for å redusere omfanget av rød og gul sone og lette tiltakene for livdyromsetning i sonene.

Julehilsen fra Trøndelag Bondelag

Vi er på den tiden av året at det skal skrives julebrev og reflekteres over året som gikk.

Driftsgranskninger i jordbruket 2022 for Trøndelag

I en pressemelding fra NIBIO meldes det at jordbruksinntekten for bøndene i Trøndelag har gått opp med 95000 kroner fra 2021 til 2022 og ligger på 483000 kroner per årsverk. Det er en økning med 24 prosent det siste året. Jordbruksinntektene for hele landet har økt med 22 prosent fra 2021 til 2022.

Dialog mellom Bondelaget og Gjensidige har gitt bedre forsikringsvilkår

Gjensidige snur og sidestiller tap som følge av restriksjonene på livdyrhandel innført av en samlet husdyrnæring med pålegg gitt av Mattilsynet.

Vurderinger og valg for bekjempelse av ringorm hos storfe

Her prøver vi å belyse hvilke vurdering som ligger bak husdyrnæringas valg av tiltak når det gjelder ringorm både strategisk og mer konkret når det gjelder vaksinering. Mange av de samme vurderingene ligger bak tiltak for andre sjukdommer hos både storfe, svin, småfe og fjørfe.

Sanering av ringorm

Det er opprettet en ressursgruppe med personer som skal bistå produsentene med saneringsplan i ringormutbruddet i Trøndelag.

Kornmøter i Midt-Norge 2023

Midt Norsk Kornutvalg inviterer gårdbrukere, tillitsvalgte, rådgivere og andre interesserte til årets kornmøter i perioden 12. – 14 desember 2023. Programmet gir faglig påfyll og særskilt orientering NLR omkring verdiprøving på korn og ny teknologi.

Roller og ansvar i arbeidet med bekjempelse av ringorm

Samarbeid mellom Mattilsynet, andre forvaltningsorgan og næringa er en grunnleggende forutsetning for å raskest mulig redusere videre smitte av ringorm i Trøndelag.

Tiltak i ringormsoner i Trøndelag gjeldende fra 11.12.2023

Situasjonen i Trøndelag er fortsatt uavklart med totalt 16 tilfeller av ringorm pr. 11.12., men vi opplever å ha litt mer oversikt. Næringa er derfor enige om å redusere omfanget på den røde sona og etablere en gul sone med noe lettere tiltak. Hensikten er å unngå at friske besetninger smittes med ringorm gjennom livdyromsetning.

Vil du ta del i Revidering av Landbrukets Klimaplan?

Har du meninger om landbrukets klimaplan og hva som skal med i en revidert klimaplan - nå har du muligheten; kom med innspill.

DyrePrat lanserer kunnskapsside

Kunnskap om dyrevelferd er viktig for alle som engasjerer seg i husdyrhold og husdyrproduksjon. Den nye nettsiden bidrar til formidling av fagkunnskap og utvikling innen dyrevelferdsarbeidet i Norge.

Valgnemnda ønsker innspill

Valgnemnda i Trøndelag Bondelag er i gang med jobben inn mot årsmøte 2024, og de ønsker innspill fra lokallagene.

Ostedommere på tur for å lære om trøndersk landbruk!

Dommerturen under VM i ost - Farm life in Trøndelag - ble gjennomført lørdag 28. oktober i et Trøndelag badet i solskinn! 100 dommere, tre busser, fire gårder.

Viktig avklaring for bønder

Regjeringen har i dag varslet nye endringer i produksjonssviktordningen, og hever taket. Viktig avklaring sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Kampflybase i matfatet –mer lokalprodusert mat til soldatene

Skal landbruket være til stede, og sikre mat til en befolkning i krise må Forsvaret være til stede for landbruket i fredstid.

Møt Bondelaget på Agrisjå

Seks års ventetid er over. Endelig arrangeres landbruksmessa Agrisjå på Stjørdal igjen. På Trøndelag Bondelag sin stand kan du møte tillitsvalgte, ansatte, politikere og andre landbruksinteresserte.

Sommer på bondelagskontorene, Ny Bonde-samling på Agrisjå og matfestivaltid!

Sommeren er tid for ferieavvikling på bondelagskontorene, Trøndersk Matfestival og i år Agrisjå

Dyrevelferdsprosjektet inviterte til samling på Scandic Hell

DyrePrat: ARENA har som mål å skape møtepunkter for folk som jobber med dyr og dyrevelferd på tvers av dyreslag.

Bekymret for melkebøndene

Norges Bondelag har blitt enige med staten om en jordbruksavtale for 2024. – Selv om dette er en historisk god avtale mener vi at trønderske melkebønder ikke er møtt godt nok i avtalen, sier Petter Harald Kimo, leder i Trøndelag Bondelag.

Statens tilbud: -Skuffet på vegne av næringen

– Statens tilbud fjerner ikke tvilen i landbruket. Vi trenger handling fra staten for å ha bønder med tro på fremtida, sier Petter Harald Kimo, leder i Trøndelag Bondelag.

Takk for maten - fra Fylkestinget i Trøndelag

Den tradisjonelle, årlige vårlunsjen Trøndelag Bondelag serverer for Fylkestinget i Trøndelag ble gjennomført samme dag som Norges Bondelag leverte vårt krav til jordbruksforhandlingene. Så dette ble raskt tema for praten .

-Vi trenger politisk vilje til et kraftig inntektsløft

- Nå trenger vi et kraftig inntektsløft som gjør at bonden fortsatt vil være matprodusent og som fjerner tvilen unge bønder sitter med. Dette kravet er det vi mener må til, sier Petter Harald Kimo, leder i Trøndelag Bondelag.

Kraftig fall i inntekten til melkebonden

Samlet inntekstvekst for jordbruket i 2023 er lavere enn forventet, og gir ingen realinntektsvekst. – Tallene bekrefter en svært tøff økonomisk situasjon for melkebonden, og hele næringa trenger et kraftig inntektsløft, sier bondelagsleder Gimming.

Oppskrift på økt norsk selvforsyning

Norges Bondelag lanserer nå sin plan for hvordan Norge kan nå målet om 50 prosent selvforsyning på norske ressurser.

Trøndersk landbruk står i fare for avvikling uten inntektsløft

AgriAnalyse har avdekket fare for en betydelig nedgang i trøndersk jordbruksproduksjon dersom ikke jordbruksoppgjøret viser klar opptrapping av inntektsnivået i jordbruket. Hver tredje bonde sier at de vil avvikle produksjonen innen 10 år.

Fjern tvilen og gi landbruket framtidstro - inntektsløft nå!

Representantskapet i Norges Bondelag har vedtatt følgende resolusjon som en marsjordre før jordbruksoppgjøret.

Biogass i Trøndelag

Biogass gir muligheter for landbruket, men det er viktig at bøndene har en hånd på rattet.

Årsmøtet 2023 – her er det nye styret!

Petter Harald Kimo er gjenvalgt som leder for Trøndelag Bondelag. Hanne Staverløkk er ny nestleder.

Forslag om kraftig regulering av eggproduksjon

Tove Schult, styremedlem i Trøndelag er glad for at det endelig iverksettes arbeid for produksjonsregulering av egg. Det har tatt tid å finne gode løsninger, men nå tror vi at det er mulig å komme i markedsbalanse.

AGRI STIKLESTAD 2023 - NORSKE BØNDER I 2030

Sett av torsdag 30.mars 2023. Fagprogram på dagtid 11.00 - 16.00 Kveldsarrangement med debatter kl. 19.00

Årsmøte i Trøndelag Bondelag 15. og 16. mars 2023

Årsmøtet i Trøndelag Bondelag 2023 gjennomføres 15. og 16. mars på Scandic Hell, Stjørdal. Her finner du årsmøtepapirene og program.

Innstiller på gjenvalg av Petter Harald Kimo som fylkesleder i Trøndelag Bondelag

Valgnemnda for Trøndelag Bondelag legger i dag fram sin innstilling for nytt fylkesstyre i Trøndelag Bondelag og innstiller på gjenvalg av Petter Harald Kimo fra Rissa som fylkesleder, mens Hanne Staverløkk fra Soknedal innstilles som ny nestleder.

Trøndelag Bondelags standpunkt til organisasjonsprosessen i NLR

Trøndelag Bondelag er bedt av enkeltmedlemmer om å komme med en redegjørelse for hvor vi står i saken om organisasjonsutviklingen i NLR etter at medlemmer i NLR Trøndelag fikk nyhetsbrev om den pågående prosessen.

Lønset Bondelag vant vervekonkurransen i Trøndelag!

Lønset Bondelag hadde størst prosentvis vekst og vant dermed 5000 kroner.

Juletraktorkaravane på Skatval

"Det lyser i stille grender" synges det om i en av våre kjæreste julesanger og det har Skatval Bondelag gjort alvor av med en juletraktorkaravane i snøstormen!

Økning i inntektene i trøndersk landbruk i 2021 - men tjener langt mindre enn lønnsmottaker

Økning i jordbruksinntekta i Trøndelag i 2021, i hovedsak på grunn av stengte grenser og økt salg. Til tross for økningen er inntektsnivået til bonden langt under lønnsmottaker.

Fortsatt mulig å komme med innspill til valgnemnda i Trøndelag Bondelag

Valgnemnda er godt i gang med arbeidet og tar fortsatt innspill til styrekandidater i Trøndelag Bondelag.

Strømstøtte i landbruket

Kulde og høye strømpriser i Midt Norge har aktualisert strømstøtteordningen for landbruket i området vårt. Slik registrerer du din virksomhet inn i ordningen.

Kornmøter 2022

Midt Norsk kornutvalg inviterer igjen til kornmøter i Trøndelag og Møre og Romsdal 12.-14. desember. Møtene gir faglig på fyll omkring sortsvalg og teknologi.

Høringsinnspill på Inntektsutvalgets rapport fra Trøndelag Bondelag

I går kveld vedtok et omforent Trøndelag Bondelag sitt høringsinnspill til inntektsutvalgets rapport, der det fastslås at hybridmodellen ikke kan brukes slik den er foreslått og at man støtter at det jobbes videre med en modell som tar utgangspunkt i skattedata.

Landbrukspolitisk dag i Trøndelag Bondelag

Mandag 24.oktober hadde Trøndelag Bondelag invitert med regjeringens landbrukspolitiske talspersoner, Per Olav Tyldum fra Senterpartiet og Per Vidar Kjølmoen fra Arbeiderpartiet, på rundtur i Innherred.

Valgnemnda er i gang med jobben

I dag hadde valgnemnda i Trøndelag Bondelag sitt første møte foran årsmøte 2023, og de har spennende oppgaver foran seg.

Velkommen til landbrukspolitisk medlemsmøte 24.oktober

Ta med deg alle gode spørsmål og møt opp når Trøndelag Bondelag inviterer til landbrukspolitisk medlemsmøte 24.oktober på Scandic Hell fra 19.00 til 21.30!

Dyrevelferdsprosjektet er i gang!

Dyrevelferdsprosjektet, DyrePrat, er et treårig prosjekt som skal bidra til økt kunnskap, kompetanse og samarbeid om vitenskapelig basert dyrevelferd. Meld gjerne din interesse og bli med i samarbeidet!

Inntektsutvalget svarer ikke godt nok

Mandag 3. oktober leverte Inntekstutvalget for jordbruket sin rapport (NOU) om hvordan inntektene i jordbruket skal bli målt.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere