Jubileumsberetningen som er skrevet for 150-åringen er den tredje i rekken. Bokkomiteen har bestått av Ingebrigt Dragset, Egil Knutsen og Arnt Sundli.

Boka tar for seg historikken til bondelaget i Soknedal, og har ellers lagt vekt på det som har skjedd de siste 25 årene. Her kan det leses om landbruk i skolen, bygdekvinnelaget, veterinærtjenesten, skogbruk, saueholdet, fjørfe, Fossum mølle si historie, framtidsutsikter, hilsninger, dikt og bildeillustrasjoner. Og det er anledning for andre enn bondelagsmedlemmer til å skaffe seg boka også, da den er lagt ut for åpent salg.

Avtroppende leder, Frank Røym, er veldig glad for at det nå igjen er et fulltallig styre i Soknedal Bondelag. Det har vært en tillitsmannskrise i laget. Årsmøtet ga det nye styret anledning til å søke mer samarbeid med de andre bondelagene i kommunen. Men en sammenslåing ses på som et nederlag når de nå har oppnådd denne anseelige alderen.