Det skriver Bioforsk på sine nettsider.

Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum besøkte nylig Bioforsk Øst Apelsvoll. Hovedtema for dagen var behovet for økt kornproduksjon og strategier for å innfri ambisiøse produksjonsmål.

- Økt satsing på forskning og rådgivning er avgjørende i denne sammenheng, sa Vedum. Statsråden viste til suksesshistorien om norsk matkorn. Fra nesten ikke norsk mathvete på begynnelsen av 70-tallet økte andelen norsk vare til opp mot 80 prosenti de beste årene. Dette illustrerer at med målrettet innsats er det mulig å håndtere krevende oppgaver.

- Det er en selvfølge at Norge skal være med å ta ansvar når det gjelder klimautfordringer, det skal være like selvfølgelig at Norge også må ta ansvar for å bidra til verdens matvareforsyning, sa ministeren.

Forskningsleder innen korn, Bernt Hoel, snakket om status og muligheter for norsk kornproduksjon.

- Det dyrkes nå korn på mindre enn 3 millioner dekar. Over en 20-årsperiode har kornarealet blitt redusert med 600 000 dekar, vi må tilbake til 70-tallet for å finne så lavt kornareal som det vi har nå, forklarte Hoel. - Gjennomsnittsavlingene per dekar viser heller ingen tydelig positiv utvikling. Skal de ambisiøse målsettingene innfris, trengs både økt kornareal og større avlinger per dekar. Forskning for å øke avlingene har hatt motvind de siste tiårene. Oppdragsgivere innen forskning har ikke prioritert produksjon, dette må endres om avlingene skal øke, mente Hoel.

Treårig prosjekt
Grunnlaget for store avlinger er god agronomi, det vil si å gjøre de riktige dyrkingstiltak på rett sted til rett tid. Det handler om tiltak som fremmer generelt høyt avlingspotensial på kornarealene og sikrer god utnyttelse av avlingspotensialet den enkelte vekstsesong.

- Kompetanse om riktig agronomi er et nøkkeltema. Men det er klart at bedre lønnsomhet i korndyrkinga også er en avgjørende motivasjonsfaktor, fastsetting av priser er imidlertid ikke blant våre oppgaver, sa Hoel.

I 2011 startet et treårig prosjekt hvor forskerne på Bioforsk Øst ser på hva som skal til for å øke kornproduksjonen. Prosjektet finansieres av Yara Norge, Norgesfôr/Strand Unikorn, Fiskå Mølle, Felleskjøpet Agri og Norske Felleskjøp.

- Målet er å identifisere avlingsbegrensende faktorer og konkretisere tiltak for å forbedre avlingsutviklingen. Det er en stor og krevende utfordring å nå en målsetting om 20 prosent økning, og vi løser slett ikke alt gjennom denne satsingen, men det er en viktig begynnelse, avsluttet Hoel.