Fylkesleder Lars Morten Rosmo tok også opp to spørsmål til. Han uttrykte bekymring over utviklingen av vertikal integrasjon i verdikjeden der kjedene som blant annet Rema og Coop kontrollerte primærproduksjonen både når det gjelder mengde og økonomi.

Han tok også opp utfordringene med jordvernet nær og omkring de større byene og tettstedene i landet.- Lokale politikere, også fra Arbeiderpartiet, er notorisk upålitelige i jordvernspørsmål og dersom Arbeiderpartiet ikke vil ha en lovendring som styrker jordvernet, må de lokale politkere få en intern politisk opplæring i jordvernspørsmål -

Terje Lien Aasland pekte i sitt svar på en del forhold som kan bidra til økt matproduksjon.

1. Risikoen ved investeringer i landbruket må reduserer ved blant annet bedre investeringsvirkemidler

2. En må i fellesskap finne løsninger for å styrke storfekjøltproduksjonen

3. En må finne tiltak for å redusere avgangen av antall melkeprodusenter

Videre pekte Lien Aasland på at en må definere i større grad hvem som er målgruppen for landbrukspolitikken. Hvem er den aktive bonden?

Når det gjelder jordvern var Lien Aasland enig i Lars Morten Rosmo på beskrivelse av problemstillingene og pekte på at det var nødvendig både med opplæring og holdningsendring blant lokale politikere i dette spørsmålet.

Spørsmålet om vertigal integrering i verdikjeden ble ikke direkte besvart av Lien Aasland.