Saken som ble reist av Ola Krokan og Norsk Sau og Geit med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag som partshjelpere, var om Fylkesmannen har rett til å avkorte erstatningen for tap av sau på beite på grunn av rovdyr. Den omhandler dyreeiers krav til bevisførsel og kadaverfunn.

I dommen i Tingretten fikk Ola Krokann fullt medhold og vedtaket om avkorting av erstatning ble opphevet.

Les hele dommen her