Det skriver SLF på sine nettsider.

Utslipp fra jordbruket utgjorde ca 10 % av Norges samlede utslipp i 2010. Jordbruksproduksjon skjer gjennom kompliserte prosesser i kontinuerlig samspill med naturen og klimaet. Å forstå disse prosessene og sette inn riktige tiltak for å redusere klimagassutslippene er krevende. Gjennom klimaprogrammet i jordbruket siste årene er det utredet og samlet mye kunnskap. Prosjektene som er støttet denne våren har formidling og kompetanseoverføring som hovedfokus. Den kunnskapen som er samlet skal overbringes til næringsaktørene slik at klimagevinster kan realiseres.

 

Klimameldingen peker ut retningen
I klimameldingen som ble lagt frem våren 2012 peker Regjeringen på utvikling av biogass og håndtering av husdyrgjødsel som prioriterte tiltak i årene som kommer. I tillegg kommer en revisjon av nydyrkingsforskriften der klimahensyn skal gjenspeiles.

Regjeringen har i St.meld. nr 39 (2008-2009) satt som mål at innen 2020 skal 30 prosent av norsk husdyrgjødsel behandles i biogassanlegg. Per 2012 er man langt unna denne målsettingen med bare noen få anlegg som baserer sin produksjon på husdyrgjødsel. Gjennom klimaprogrammet har Norges Vel har fått 397 000 kroner til gjennomføring av prosjektet ”Biogassproduksjon i norske samdrifter”.

 

God agronomi gir effekt
Drenering og jordforbedring skal bidra til å redusere jordbrukets klima- og miljøbelasting og på samme tid øke avlingsnivået. Mer kunnskap om jordpakking kan bidra til å utforme effektive tiltak for å redusere klimagassutslippene. Det som til vanlig omtales som god agronomi skal altså bidra til redusert negativ påvirkning på vann og luft.

Problemstillinger beskrevet over skal belyses i prosjektene ”Drenering og jordfysisk tilstand” og ”Lystgassemisjon fra eng”, to prosjekter som har mottatt støtte over klimaprogrammet våren 2012. For begge prosjektene vil formidling være sentralt. Prosjektene gjennomføres av Bioforsk med samarbeidspartnere fra blant annet flere av Fylkesmannens landbruksavdelinger, Norsk Landbruksrådgiving og Universitetet for miljø- og biovitenskap.

Avfall Norge skal drive opplæring av rådgivingstjenesten og bønder om hvordan landbruket kan øke bruken av biorest og kompost fra biogassproduksjon. En effektivt fungerende verdikjede vil være viktig på veien mot målene for norsk biogassproduksjon.