Produksjoner i Trøndelag

9% av all sysselsetting i Trøndelag er landbruksavhengig. Lanbruket gir 17,4 mrd kr i verdiskaping i fylket. Av dette står jordbruk og husdyrhold for 3,7 mrd kr. Skogbruket står for 460 mill kr av verdiskapinga, tilleggsnæringer 740 mill kr, reindrifta 34 mill. Landbruksrelatert industri stpr for 6,6 mrd av verdiskapinga. Øvrige ringvirkninger i privat og offentlig sektor 5,6 mrd kr.

Trøndelag er en av de største jordbruksprodusentene i Norge, fordi vi har ypperlige forutsetninger, med god matjord, lange tradisjoner og nyskapende forskning på ett og samme sted.

Produksjon av kumelk er bærebjelken i fylket og står for 1,7 mrd  kr av verdiskapinga. Trøndelag har en betydelig produksjon av ammeku, sau, svin, egg, fjørfe, korn, poteter og grønnsaker. Vi har også en stor og stabil veksthusnæring. Tilleggsnæringer som lokalmat, turisme/reiseliv og Inn på tunet drives godt. Vi har også et stort og godt miljø for urbant og bynært landbruk.

Jordbruksarelaet i fylket er 1641.981 dekar. Det er 20.718 landbrukseiendommer og 5.309 jordbruksbedrifter.

 

Kunnskapsgrunnlag for trøndersk landbruk NIBIO-rapport 2015

Statsforvalterens fakta og tall for landbruket

 

Finn verdiskapingtall for landbruket i din kommune her:

Kommuneark for landbruk og landbruksrelatert verdiskaping i Trøndelag SINTEF 2024