"Inn på tunet (IPT) er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Tilbudet skal gi mestring, utvikling og trivsel. Gårdsbruk er en eiendom som benyttes til jord-, skog- eller hagebruk. Aktiviteten i tilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der."

I tidligere Sør-Trøndelag er det jobbet med Inn på tunet siden slutten av 90-tallet. Den gang gikk det under begrepet "grønn omsorg" og var et av tiltakene i prosjektet "Bynært landbruk" som ble igangsatt i Trondheim kommune. Kari Frøseth jobbet den gangen i det prosjektet, og har senere jobbet mye med Inn på tunet hos Fylkesmannen, som det het da. Bondelaget har vært med hele veien og deltatt i prosjektgrupper for Inn på tunet.

Inn på tunet er blitt et begrep og en viktig tilleggsnæring for mange gårder, både i Trøndelag og i resten av landet. Det er en egen godkjenningsordning for Inn på tunet og det er utviklet veiledere for en del tjenestetilbud som f.eks demensomsorg og skolen. I Trøndelag har vi 69 (februar 2022) godkjente Inn på tunet gårder og det leveres tilbud innen skole, barnevern, eldreomsorg, rusomsorg, kriminalomsorg, arbeidstrening, psykisk helse og barnehage. Godkjenningsordninga er hos Stiftelsen NorskMat, og Inn på tunet har en egen KSL-veileder.

I Trøndelag er det tre organiasjoner direkte knyttet til Inn på tunet. Vi har nettverket og interesseorganisasjonen Inn på tunet Midt-Norge og vi har samvirkeorganisasjonene Inn på tunet Trøndelag SA og Inn på tunet Norge SA region Midt. Landbrukskontorene i kommunene, Statsforvalterens landbruksavdeling, Norsk Landbruksrådgivning Trøndelag og Bondelaget er alle godt kjent med Inn på tunet. Skjetlein vgs og Mære landbruksskole samarbeider om kurs relatert til Inn på tunet.

Trøndelag Bondelag er opptatt av at Inn på tunet-tilbudene er godkjente og kvalitetssikra, at Inn på tunet er kjent i kommunene og at aktuelle gårdbrukere ser muligheter i Inn på tunet. Trøndelag Bondelag er også opptatt av at utdanningsløp innen naturbruk, helse og pedagogikk er kjent med mulighetene som ligger i Inn på tunet.

Inn på tunet-skolen er et e-læringsopplegg for Inn på tunet.