Søknadsfrister

Hva Når Til hvem

Søknadsfrist esrtsatning av husdyr drept av fredet rovvilt.

 

1.november Elektronisk søknadsskjema via Miljødirektoratets nettsider

Søknadsfrist for organisert beitebruk

15.november Elektronisk via nettisden til Altinn

Søknadsfrist for tilskudd til forebyggende og konfliktdempende tiltak.

15.januar Elektronisk søknadsskjema via Miljødirektoratets nettsider
Søknadsfrist for tilskudd til tiltak i beiteområder. 15.februar Leveres til din kommune. Mer informasjon om tilskuddsordningen på Landbruksdirektoratets nettside

Akutte tiltak har ingen søknadsfrist, men ring vakttelefon rovvilt hos Fylkesmannen:
930 60 221 (Trøndelag)/ 909 26 016 (Møre og Romsdal), for å avtale med Fylkesmannen slik at søknad blir behandlet raskt.

Skader på beitedyr

Når du har oppdaget et saue-kadaver er det viktig å få dokumentert om skaden er på grunn av rovdyr. Du må ta kontakt med den lokale rovdyrkontakten hos Statens Naturoppsyn, SNO.

Regionalt rovviltansvarlig i SNO:

  • Tore Solstad er rovviltansvarlig for nordlige deler av Trøndelag fylke.
  • Frode Aalbu er rovviltansvarlig for søndre del av Trøndelag.


Hvis du observerer ulv eller familiegrupper av rovdyr, er det også viktig at du kontakter SNO.

SNO legger inn opplysninger og dokumentasjon om kadavre i Rovbase, som er et felles arbeidsverktøy for bl.a SNO og saksbehandlere hos Fylkesmannen.

Rovdata er en egen enhet under NINA som overvåker bestanden av bjørn, ulv, jerv, gaupe og kongeørn. Her kan du bidra med å legge inn observasjoner av rovdyr på Scandobs (spor eller at du har sett dem/tatt bilde), og du kan bidra med å sende inn skitprøver fra rovdyr.

Rovviltnemda i region 6 vedtar forvaltningsplan for bjørn, jerv, gaupe og ulv i Trøndelag (samt Møre og Romsdal). Det vedtar også fellingskvoter for de store rovdyrene.

Brosjyrer og veiledere

NIBIOs oversikt over norske saueraser.

LMD og KMD sin veileder for dyreeier ved rovviltskade.