- Ungdommers interesse for dyr, natur, mat og klima er et viktig satsingsområde. Deres innsats og engasjement teller. Økt synlighet og interesse for grønn utdanning og næring er avgjørende for rekruttering til grønne jobber. Bruk og forvaltning av naturressurser har sterke verdikjeder i Trøndelag, og økt samarbeid innen det blågrønne mulighetsrommet må prioriteres for å møte framtidige kompetansebehov.

Dette er sammendraget for det treårige rekrutteringsprosjektet Rekruttering til grønn næring som ble avsluttet i 2022, og prosjektet ble ledet av Erica Hogstad Fjæran, som nå jobber hos oss i dyrevelferdsprosjektet DyrePrat.

Kornmaling på ROT i Melhus 2023

Rekruttering til grønne næringer går igjen i prosjektene våre, både DyrePrat og også Bybonden i Trondheim og Trøndelag hvor Trøndelag Bondelag hadde forprosjektet og Grønt Kompetansesenter Mære-Skjetlein tok oppdraget med å få på plass funksjonen Bybonden i Trondheim og Trøndelag.

Viktige rekrutteringsareaner for landbruket et Bygdeungdomslaget og 4H. Den aller viktigste rekrutteringsarenen er hjemme på gårdsbruket, i hagen eller muligheten til å ha dyr. Stiftelsen Voll Gård på Moholt i Trondheim er også en viktig arena. Det å få se, prøve, ta på, gjøre skaper interesse for jordbruk, hagebruk og husdyrbruk. 

Trøndelag Bondelag hegner om de fire naturbruksskolene våre og er opptatte av at skolene skal ha oppdaterte gårdsbruk og formidle oppdatert kunnskap om landbruk og produksjonsformer. De fire naturbruksskolene tilsammen speiler det mangfoldige landbruket vi har i hele Trøndelag.

Vi må aldri miste troa på at folk må ha trygg mat av god kvalitet - Norge trenger bonden :-)

Barnehagebarn gjør klart for såing i plantekasse