Nyheter fra Trøndelag Bondelag

Listhaug tilbyr minus 20 mill kr til trønderske kornprodusenter

Tilbudet fra regjeringen i årets jordbruksforhandlinger betyr at tilskudd til kornproduksjon i Trøndelag reduseres med til sammen over 20 mill kr. - Dette vil ha store negative konsekvenser for kornproduksjonen - sier fylkesleder Lars Morten Rosmo - redusert lønnsomhet vil gjøre det mindre interessant å drive med kornproduksjon og produksjonen vil bli redusert -

De store skal bli større - på bekostning av de mindre?

Dette er et regnestykke vi fortsatt vanskelig får til å gå opp. Jordressurser lar seg ikke flytte på. Åker og eng blir ikke større med mindre du kjøper opp eller leier hos naboen eller sprenger berg. Kjøper du opp naboen, er det bare en som blir større. Den andre faller bort. Mange leier allerede hos naboen. Både den nærmeste og flere bortenfor der. Med økende transportavstander blir stordriftsfordeler stordriftsulemper. Og bonden rekker rett og slett ikke over alt. Og på dette viset klarer vi ikke øke matproduksjonen i landet. Vi oppfordret kommunene i Sør-Trøndelag til å gi oss oversikt over de ulike produksjonene innen landbruket i sin kommune. Malvik kommune og Oppdal kommune var raskt ute med å gi oss sine tall.

Blå-blå ideologi i årets jordbruksforhandlinger

- Den blå-blå ideologien overskygger forbrukerinteressene og framtidig behov for mat - sier fylkesleder Lars Morten Rosmo i en kommentar til Sylvi Listhaug sitt tilbud i årets jordbruksforhandlinger - det tar ikke hensyn til behovet for mat i framtida og svekker inntektsmulighetene til bonden som skal produsere maten din.

Odelscamp terningkast seks!

50 hadde vi plass til og 50 kom. En herlig engasjert, interessert og lydhør forsamling odelsberettigete i alderesspennet 16 år til litt over 30 år. En oppglødd fylkesleder i Sør-Trøndelag Bondelag, Lars Morten Rosmo, hilste på hver og en. Der her er framtida vår. Framtida for norsk matproduksjon.

Heis flagget 1. mai

1. mai er Arbeidernes dag og offisiell fri- og flaggdag. Bondestanden har gjennom generasjoner latt være å flagge på denne dagen, enten bevisst eller etter hvert også ubevisst fordi en ikke har hatt tradisjon for flagging på gården denne dagen. Sør-Trøndelag Bondelag oppfordrer alle bønder til å flagge 1. mai.

Et krav for økt matproduksjon og klimavennlig landbruk

- Skal vi makte å produsere mer mat fra det lille av matjord vi har, må bonden finne det økonomisk interessant å bruke arbeidsdagen sin i fjøset og på jordet - sier fylkesleder Lars Morten Rosmo i en kommentar til kravet fra Norges Bondelag i årets jordbruksforhandlinger.

Ja, Norge trenger bonden - og her strømmer det folk til Odelscampen!

På kurset for nye og unge bønder i slutten av januar deltok 54 nye bønder, og jammen går det mot samme deltagertall på Odelscampen i Trondheim 25.-26. april! Dette tegner godt for rekrutteringen til landbruket, og når vårt eget styremedlem Eli Birgitte Singstad slår til med å føde tvillinger er vi ved godt mot.

Varierende inntektsutvikling

Grunnlagstallene foran jordbruksforhandlingene 2014 ble i går klare fra Budsjettnemnda for jordbruket. -Tallene viser en brukbar inntektsutvikling for melkebruk og bruk med sau - sier fylkesleder Lars Morten Rosmo - men for egg, svin og korn er tallene mye dårligere og viser en klar inntektsnedgang. Dette skyldes i hovedsak lave priser grunnet ubalanse i markedet samt sviktende kornavlinger -

170 bondevenner på Nortura Malvik

I dag ble 170 bondevenner utnevnt på Nortura sitt anlegg i Malvik - Dere gjør en viktig jobb i verdikjede mat - sa fylkesleder Lars Morten Rosmo til de nye bondevennene - og samtidig er det viktig i disse tider foran jordbruksforhandlingene å markere skjebnefellesskapet mellom bønder og industriarbeidere -

Let`s talk about soil - unge bypolitikere møtte bonden!

God kunnskap om matproduksjon er viktig for framtida. Derfor spanderte Sør-Trøndelag bondelag frokost med nogo attåt på ungdommenens bystyre i Trondheim i dag. Dette var starten på årets kampanjedag foran jordbruksforhandlingene.

Innstilling på ny leder i Norges Bondelag er klar.

Arnt Tilset fra Oppdal er innstilt som ny leder i Norges Bondelag. Det forventes mye av den nye lederen i Norges Bondelag. Det er underdekning på storfekjøttmarkedet, og med en kandidat som har gode kunnskaper om denne næringa, er et godt valg, sier organisasjonssjef i Sør-Trøndelag Bondelag Jon Gisle Vikan.

Hjelp! Det ringer både i mobilen og på pcn!!

Bondelaget innfører nytt telefonsystem i hele landet. I forrige uke kom turen til oss i Sør-Trøndelag. 73842490 til fylkeskontoret fungerer fortsatt, men vil du nå oss direkte må du ringe mobilnumrene.

Trøndersk mat på ditt bord?

Det var et avventende og rolig årsmøte i Sør-Trøndelag Bondelag som vedtok uttalelsen Trøndersk mat på ditt bord? Økonomi, kunnskap og ressursutnyttelse er stikkord for matproduksjon og økt matproduksjon i fylket. Fylkesleder Lars Morten Rosmo trakk ulike situasjoner ute i den store verden inn som sammenhenger i matproduksjon og matberedskap i sin tale. Og ikke minst spenningen rundt årets jordbruksavtale.

Kornproduksjon og driftsledelse - nytt fagskoletilbud i Trøndelag

Skjetlein Grønt Kompetansesenter i samarbeid med Chr Thams Fagskole tilbyr fra høsten 2014 et nytt fagskolekurs i "Kornproduksjon og driftsledelse". Kurset gjennomføres med samlinger over to år, og tilsvarer ett års fulltidsstudium. Søknadsfrist for kurset er 15. april.

Samråd mellom bondelagene og Arbeiderpartiet i Midt-Norge

Torsdag 27. februar samles bondelagene i Møre og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag til felles samrådingsmøte med Arbeiderpartiet. Da møtes tillitsvalgte fra alle fylkene for å diskutere erfaringer, utfordringer og muligheter for samarbeid.

Aksjon mot godsterminal på dyrkajord

Aksjonister fra Bondelaget og Bygdeungdomslaget møtte statssekretær John-Ragnar Aarset (H) fra Samferdselsdepartementet da han besiktiget området som er lansert for godsterminal på Søberg. Regjeringen har som mål å ta en beslutning om godsterminal før påske.

Økt satsing på landbruk og matproduksjon

Årsmøtet Krf i Sør- og Nord-Trøndelag har vedtatt en uttalelse om landbruk og utfordrer regjeringspartiene sammen med samarbeidspartiene V og KrF til å legge fram tiltak som sikrer fortsatt gode og stabile rammevilkår for landbruksnæringen. Dette er en uttalelse fylkesleder i Sør-Trøndelag Bondelag, Lars Morten Rosmo, er veldig fornøyd med.

Champagne, jord og mat

Jula er over og mye god mat har vært på bordet. Men hvor kommer maten egentlig fra og hvem produserer den? Fylkesleder i Sør-Trøndelag Bondelag, Lars Morten Rosmo, har sine betraktninger rundt dette:

Framtid i Landbruket!

Det inviteres til landbruksmøte i Meldal Samfunnshus torsdag 9. januar, kl. 10.00-15.30

Avkortinger i rovdyrerstatninger

Styremedlem i Sør-Trøndelag Bondelag, Frank Røym, har mottatt henvendelser fra flere medlemmer i Oppdal og Rennebu vedrørende erstatningsoppgjørene de nettopp har fått for småfe tapt til fredet rovvilt.

Når stormen har herjet

Mange bønder og andre har denne førjulsvinteren flere ganger opplevd at stormene har herjet. Ta kontakt med ditt forsikringsselskap så raskt som mulig når du oppdager en skade, er rådet fra Pål Rune Eklo i Gjensidige Forsikring.

Arealplan Trondheim

Avgjørelsen om over 1000 dekar god matjord skal bygges ned i Trondheim ligger nå hos kommunalminister Jan Tore Sanner i KRD. Fylkesleder Lars Morten Rosmo har sendt brev til statsråden med oppfordring om å avslå søknaden om omdisponering under henvisning til forslaget fra Venstre i Stortinget om først å utarbeide en nasjonal jordvernstrategi. Rosmo skriver følgende til statsråden:

God inntektsutvikling i 2012

Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) sendte onsdag ut en pressemelding om ei stor inntektsøkning i 2012 på over 60.000 kr for trønderske bønder. - Inntektsutviklingen er positiv men gir et noe feil bilde over den langsiktige utviklingen - sier fylkesleder Lars Morten Rosmo i en kommentar - det riktige bildet er at bondeinntekten har økt med 80.000 kr de siste 5 år, eller i gjennomsnitt ca. 16.000 kr pr år.

Landbrukets Kulturlandskapspris 2013

Årets kulturlandsskapspris går til gårdsbruket Nord Solem i Soknedal, og landbruksdirektør Tore Bjørkli deler ut prisen i ettermiddag i forbindelse med kommunestyremøtet i Midtre-Gauldal.

Sammenslåing av Rissa og Stadsbygd Bondelag

Det arrangeres stiftelsesmøte for sammenslåing av Rissa bondelag og Stadsbygd bondelag på Rissa hotell den 16/12-2013 kl. 19.30. Se saklisten nedenfor.

Snøscooter-anarki

-Forsøksordningen som regjeringen ønsker å gjennomføre der alle kommuner som søker om det får lov til å delta, åpner for det glade anarki - sier fylkesleder Lars Morten Rosmo i en kommentar - forsøksordningen kan blant annet overkjøre grunneiere og skogeiere som ikke ønsker snøscootertrafikk over sin eiendom -

En stor takk til alle som deltok på jordvernaksjonen.

Fylkesleder i Sør-Trøndelag Bondelag, Lars Morten Rosmo, takker initiativtakerne og alle som deltok i forbindelse med jordvernaksjonen i går. Det ble en vellykket aksjon.

Matjord er uerstattelig!

Flere organisasjoner og politiske partier aksjonerte sammen med Natur og Ungdom og Bondelaget i morgentimene i dag. Det ble slått fakkelring om noe av den beste matjorda vi har i Trøndelag som en protest på at regjeringa har åpnet for at disse områdene kan bygges ned.

Raner kommende generasjoner!

Fylkesleder i Sør-Trøndelag Bondelag uttaler at Landbruksminister Sylvi Listhaug og bystyret i Trondheim fraraner kommende generasjoner muligheten til å dyrke sin egen mat

Engasjert ledermøte møtte statssekretær på Ørland

22 av 36 lokallag var representert på årets ledermøte i Sør-Trøndelag Bondelag. Første dag på Ørland var viet ny landbrukspolitikk, statssekretærbesøk og Ørland Kampflybase.

Årets unge bonde er fra Rennebu

Terje Uv (34) fra Rennebu ble på landbruksmessa Bedre Landbruk i helga kåret til årets unge bonde blant over 200 forelåtte unge bønder og 5 finalister. - Vinneren av Årets unge bonde 2013 er et sunt forbilde med et sterkt engasjement for norsk landbruk- sier juryen blant annet i sin begrunnelse.

Full seier til Ola Krokan og beitenæringa!

Det ble full seier til Ola Krokan og Beitenæring i dommen som nettopp er falt i Lagmannsretten. Staten hadde anket saken i fra Tingretten som også ble vunnet av Ola Krokan. Norges Bondelag, Bonde og Småbrukarlaget og Norsk sau og Geit har vært medhjelpere for Krokan i saken. Styremedlem i Sør-Trøndelag Bondelag, Frank Røym, er veldig fornøyd med dommen.

Årsmøte og 90 årsjubiluem Ørland Bondelag

Tirsdag 5. november avholdt Ørland Bondelag årsmøte, samtidig som lagets 90 års jubileum ble feiret. Fylkesleder Lars Morten Rosmo var til stede og gratulerte fra fylkeslaget. Arne Hernes ble på møtet gjenvalgt som leder for ett år. Over 30 medlemmer møtte opp

Kvinner Kan ... Kjærlighet til ga oss go-følelse!

Det var den dagen Bjarne Brøndbo fikk utdelt sosiale antenner og at regn kan være noe annet enn møkkavær bare en tenker andre ord og tanker. Og vi fikk tårer i øyekroken av turen til Nederland.

Enormt behov for rekruttering til grønn utdanning - Trøndelag setter rekruttering på dagsorden!

Prosjektene Kompetanseløft Trøndersk landbruk og Velg skog Trøndelag har gått sammen om å arrangere fagdager som skal sette søkelys på mulighetene ved grønn utdanning. De fremmøtte til fagdagen fikk et innblikk i næringas behov, og mulighetene ved å velge grønn utdanning fra interesseorganisasjonene i landbruket.

Kompetansebygging avgjørende for fremtidens bønder

Hvordan får vi tak i de beste hodene til å jobbe i landbruket, hvordan ruster vi oss mot konkurrerende rådgivning fra utlandet, hvordan sikrer vi rekruttering til de ulike stillingene vi har behov for i landbruket i fremtiden?

Lansering av tipshefte om lokal aktivitet for å nå økt matproduksjon

Møteplasser og erfaringsutveksling – viktig for samhold og aktivitet og økt matproduksjon. Vi skal ikke undervurdere viktigheten med sosiale møteplasser for landbruksnæringa. Kompetanseløft Trøndersk landbruks lanserer nå et tipshefte som skal være til inspirasjon for lokal aktivitet.

Første Kompetansekafe i Sør Trøndelag arrangeres 8.november

8. november er det duket for ny kopmetansekafe. Den første i rekken i Sør-Trøndelag. Sted for dagen er Skjetlein grønt kompetansesenter. Kl. 10-12.00. obs: påmelding: arve.lian@stfk.no Vel møtt!

Bygdadagen i Soknedal er fortsatt stor

Årets Bygdadag trakk godt over 1000 mennesker og er den absolutt største handelsdagen i Soknedal i året. Bygdadagen er en videreutvikling av "Saueutstillinga i Soknedal" som ble dratt i gang i 1934. Bondelaget og sau- og geit trekker i trådene med god hjelp fra den lokale handelsstand.

En gammeldags landbrukspolitikk som verden ellers forlater

- Vi får ei mørkeblå regjering med en politikk som motarbeider målet om økt matproduksjon på norske ressurser og økte inntektsmuligheter i matproduksjonen - sier fylkesleder Lars Morten Rosmo i en kommentar til regjeringserklæringen som den blå-blå regjeringen kom med i kveld.

Et tragisk taktskifte mot jordvernet

Dette er en tragisk dag for jordvernet, sier fylkesleder Lars Morten Rosmo, kommuneplanen i Trondheim vil innebære nedbygging av nærmere 2000 dekar god matjord.

Stortingsrepresentant Håbrekke vil ta opp ørlandsbøndenes situasjon med landbruksministeren og forsvarsministeren.

Dette melder nettavisa til Fosnafolket etter at Stortingsrepresentanten har vært på gårdsbesøk hos ERA Samdrift på Ørlandet. Landbruket i Ørland står ovenfor store utfordringer i forbindelse med utbygginga av ny kampflybase,

Skikkelig tungt, altså!

Oi! Trøndersk Matfestival gikk av stabelen 1. - 3. august. I år stilte Klæbu Bondelag opp for å fortelle hva korn brukes til og hvor viktig det er å ta vare på matjorda slik at vi kan dyrke korn.

Elevene lærer seg å arbeide, og det er viktig!

Dette uttalte rektor ved Øya videregående skole/naturbruksskole Hallgeir Solberg i dag da fylkesleder i Sør-Trøndelag Bondelag besøkte skolen. Lars Morten Rosmo er veldig enig i uttalelsen.

Biskop Tor Singsaas Bondevenn i Osen

Under bispevisitasen i Roan og Osen 22.-26. mai var en frivillighetskveld en del av arrangementene. Lag og organisasjoner i bygda var med. Osen Bondelag utnevnte Biskop Tor Singsaas til Bondevenn sammen med prest Atle Ølstørn og prost Brita Hardeberg.

Travbane i Klæbu sparer mye dyrka jord!

I dag kom innstillinga til styringsgruppa for Nye Leangen. Organisasjonssjef i Sør-Trøndelag Bondelag er veldig fornøyd med innstillinga om å legge det nye travanlegget til Tulluan i Klæbu. Dette alternativet går ikke ut over dyrebar dyrka jord, og leder i styringsgruppa, Trond Rønningen, fortjener også utnevnelsen bondevenn sier organisasjonssjef Jon Gisle Vikan. Og dermed gikk turen til Moholt og Block Watne for å treffe Rønningen. Han ble veldig overrasket over og glad for å bli bondevenn.

En soleklar bondevenn!

"E d nånn æ unne litt ekstra peng i pongen, så e det bøndern" hørte alle som var tidlig oppe og hørte på NRK Trøndelags morgensending med Morten Karlsen i dag. "Æ betale gjerne 2-3 krona ekstra for brødet og melka, for bøndern e viktig. Dem produsere maten vår. Og æ e ikke fra gård, sjøl om mang trur det". Så da heiv vi oss rundt og kjørte til Tyholt. Og hadde vi kjørt litt kjappere, så hadde vi rukket å utnevne Morten Karlsen til bondevenn før han rundet av morgensendinga.

Satser på norsk mat!

Regjeringa valgte, etter litt nøling, å satse på norsk matproduksjon. Årets jordbruksavtale gir mulighet til å øke produksjonen av norsk mat. For oss som skal produsere maten blir den økonomiske situasjonen bedre, slik at vi kan rekruttere dyktig ungdom inn i næringa, sier fylkesleder Lars Morten Rosmo etter at det nå er kjent at partene i jordbruksforhandlingene har inngått avtale.

Partene holder pressekonferanse kl 15

Fylkesleder Lars Morten Rosmo kommenterer på Sør-Trøndelag Bondelags Facebook-side.

God vår folkens!

Da er endelig våren kommet og en hektisk tid hersker over det ganske bondeland. Nestleder i Sør-Trøndelag Bondelag, Arnt Tilset, har i sene kveldstimer 14. mai sendt oss noen betraktninger etter en lang dag i traktorsetet.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere