På møtet var det ca. 50 - 60 berørte grunneiere der de fleste etterlyste mer informasjon fra kommuenen og Forsvarsbygg, og det rådet stor usikkerhet omkring hvor mye de enkelte ville bli berørt ved utbyggingen.

Arne Hernes innledet med å ønske velkommen til møtet. Han vist til at Ørland Bondelag startet arbeidet allerede i 2010 med problemstillingen omkring etablering av ny kampflybase på Ørland. Målet for kveldens møte er å starte å organisere grunneierne, og derfor er brev med invitasjon gått ut til alle landbrukseiendommer og boliger i Grande, Uthaug og Hårberg skolekretser.

Det er viktig at grunneierne kommer på banen for å påvirke prosessen. Det må dannes et tillitsapparat, som også har vært en oppfordring fra Forsvarsbygg. Vi må bli sterkere ved å organisere oss boligeiere og bønder. Alle de tre skolekretsene er i varierende grad sterkt berørt av støy, erverv og anleggstrafikk. Landbruk er spesielt i fokus på grunn av sine spesielle interesser som stedbunden næring

Ivar Chr. Andersskog i Advokatfirma Nidaros orienterte om bakgrunnen for invitasjonen og til den erfaring de hadde med slike saler. Nidaros har samarbeidsavtale med Sør-Trøndelag Bondelag og Allskog, og bred erfaring innen grunneierspørsmål. Kontakten med Ørland Bondelag ble etablert på grunn av denne samarbeidsavtale, og det har vært møter med styret fra desember 2011.

Fra salen kom det ulike spørsmål og kommentarer omkring mulige erstatninger, behov for informasjon og framdriften videre. Andersskog, Hernes og Vikan svarte etter beste evne. Følgende synes klart på dette stadium

  • Det er stor vilje og stor oppslutning omkring organisering av grunneierne
  • Det er stort behov for løpende informasjon til de berørte
  • Det må drives en politisk påvirkningsprosess lokalt, regionalt og sentralt
  • Styret må komme sammen så snart som mulig og det må etableres kontakt med Forsvarsbygg
  • De kommunale planprosessene må påvirkes

På bildet: Arne Hernes, leder i Ørland Bondelag, advokatene Ivar Chr. Andersskog og Marit Figenschau