Frank Røym påpeker videre at det ser ut til at den som prøver å få til et økonomisk utkomme i distriktene skal forsøkes kjørt over for enhver pris. I dette tilfellet ser det ut som staten og byråkratiet ønsker å skyve alt ansvar for økonomisk tap av husdyr pga av rovdyr over på enkeltbønder.  Jeg håper nå alle småfebønder og faglaga ser hvor urimelig staten behandler enkeltbønder og står på videre i denne saken. Sør Trøndelag Bondelag har i vinter forøvrig fått flere vel dokumenterte innspill fra medlemmer som tyder på at avkortningene i erstatningsoppgjørene har variert voldsomt de siste årene, også innenfor de samme beitelag. Sør Trøndelag Bondelag vil følge opp dette, lover Røym.

 

2008 ble reglene for erstatning for dyr tapt til fredet rovvilt på utmarksbeite strammet inn for norske sauebønder. Sauebonde Ola Krokann fra Oppdal var blant de som fikk bare erstattet deler av sine tap.

Sammen med blant annet Norges Bondelag som partshjelper stevnet han staten inn for Trondheim tingrett. Da dommen fra Tingretten forelå fikk sauebonden fullt medhold i retten på at han har krav på hele sitt tap av sau på beite utover normaltapet.

 Les mer her