Nyheter

Ledermøte i Finnmark Bondelag

2 - 3 november arrangerte Finnmark Bondelag ledermøte i Lakselv. Spennende program, dyktige foredragsholdere, gode diskusjoner og trivelige rammer gjorde arrangementet meget vellykket

Jerv og uttak med helikopter

Finnmark bondelag viser til sak i NRK-Finnmark 26.10 der Magne Åsheim sier at det er registrert 6 ynglinger i Finnmark på jerv, men bestandsmålet som er fastsatt av Stortinget tilsier at det skal være kun 3 ynglinger i vårt fylke. Dette gjør at vi har minimum 40 jerv i fylket.

Fakta brosjyre om Finnmarkslandbruket

Finnmark Bondelag har i samarbeid med JS-Norge fått utarbeidet en fakta brosjyre. Denne skal brukes for å gi en saklig og god informasjon om landbruket i Finnmark. Målgruppa er politikere, byråkrater, bønder, studenter og øvrig befolkningen

Er regjeringen distrikts- og investeringsfiendtlig?

Finnmark Bondelag registrerer at i regjeringens forslag til statsbudsjett så fjernes muligheten til å avskrive Bygdeutviklingsmidler (BU-midler) i landbruket. -Dette er skatteskjerpelse som er svært distrikt- og investerings fiendtlig. Det er ett av flere tiltak de senere år som fjerner økonomien i å satse på landbruket i vårt fylke. Vi hadde forventet mer av en regjering som ønsker å stimulere til ett satsningsvillig næringsliv sier fylkesleder i Finnmark Bondelag Grete Liv Olaussen

Stigende kvotepriser og frafall i kvoter – Hvor går veien videre?

Tine har fremmet ett ønske om at staten skal inndra 20 % av kvotene som omsettes. Den andelen som skal inndras er de literne som skal selges via staten. Inndragningen skal gjøres på bakgrunn av store ostelagre som fortsatt er i vekst. Samtidig så nærmer 2020 seg med stormskritt, og med det bortfallet av eksportkvote på Jarlsberg ost. Dette utgjør ca. 8 % av den totale melkekvoten.

Landbrukshelga 22-23 oktober i Lakselv

Annet hvert år så arrangeres landbrukshelga i Finnmark. Arrangementet tar sikte på å ta opp aktuelle temaer og problemstillinger for bondestanden i fylket. Men det er like mye ett samlingssted der man kan møte nye og gamle "kollegaer". For de som kan tenke seg å bli bonde eller kun synes temaene er interessante så er selvfølgelig de også hjertelig velkommen.

Finnmarkseiendommen har blitt ti år

Finnmarkseiendommen (FeFo) feiret sin 10-års dag fredag 1. juli og fylkesleder Grete Liv Olaussen og organisasjonssjef Terje Balandin deltok på arrangementet i Lakselv.

Finnmark Bondelag følger opp rovdyrbestanden i fylket

Beitesesongen 2015 var en blodig sommer for sauenæringen. Spesielt bjørn bidro til store tap i Øst-Finnmark. På grunn av nedleggelse av interkommunale skadefellingslag så fikk bjørnene herje i fred gjennom store deler av beitesesongen. Siden da er mye gjort, og nyoppretta kommunale skadefellingslag er på plass. Finnmark Bondelag kan derfor konstatere at vi er bedre forberedt i år.

Ny NINA rapport evaluerer regional rovviltforvaltning

- Når man leser NINA sin rapport som omhandler rovviltnemdene, rovdyrforvaltning, beitedyr kontra rovdyr og a- og b- soner med mer så får man en følelse av at her er det bukken som passer havresekken, sier fylkesleder i Finnmark Grete Liv Olaussen

Bjørnejeger kurs til sommeren?

Bjørn kan være ett stort problem for sau i deler av Finnmark, noe fjorårets beitesesong bekrefter. Finnmark Bondelag er derfor glad for at Norges Jeger og Fiskerforbund arrangerer kurs i bjørnejakt, slik at storviltjegere og medlemmer av kommunale skadefellingslag kan heve sin kompetanse innen området.

Konstruktivt møte med Finnmarkseiendommen

Finnmark Bondelag har gjennomført ett konstruktivt møte med Finnmarkseiendommen (FeFO). Tema for møtet var; 1. Utfordringer med framleie av forpakta jordbruksareal 2. Hvordan sikre at forpakta areal holdes i drift 3. Høye kostnader ved nydyrkning, der FeFO krever kompensasjon for framtidige tapte skogsinntekter

ØFAS gjeninnfører returordning på rundballeplast

Siden nyttår så har bønder som leverer rundballeplast i Øst-Finnmark måtte betalt per tonn de leverer. Dette skyldes at ØFAS har trukket seg fra returordningen på rundballeplast som de hadde med Grønt punkt.

Innspill på aktuelle tema til landbrukshelga i Finnmark

Kan herved formidle det glade budskap om at finansieringa til landbrukshelga i Finnmark er på plass. Nu setter det ned ei arbeidsgruppe som skal jobbe med programmet for samlingen. Det ønskes herved tips fra potensielle deltagere på hva du ønsker skal være tema på årets konferanse.

En jervebestand ute av kontroll?

Beitesesongen for sau nærmer seg med stormskritt. I fjøsene er lamminga startet, og lammene spretter lekent omkring. For mange sauebonden er dette årets høydepunkt, selv om det blir mange våkenetter og lite søvn.

Finnmark Bondelag er blitt 400 medlemmer

Etter vinterens vervekampanje så har medlemstallet gjort ett kraftig bykst i fylket. Vi har fått både flere bruksmedlemmer og støttemedlemmer. Og veksten har fortsatt etter vervekampanjen og nå er vi altså blitt 400 medlemmer.

Ny nettside for Nord-Norsk landbruk

Vi vil produsere kjøttet ditt

Årsmøtet til Finnmark Bondelag mener at produksjonen av rødt kjøtt hovedsakelig bør gjøres i distriktene. Vi importerer store mengder storfekjøtt, samtidig som store grovfôrarealer gror igjen i distriktene. Vi ser at stadig større kornarealer omlegges til grasproduksjon, samtidig som båter med importert kraftfôr stadig oftere legger til kai i Norge.

Skal endringer i skatteregler ta knekken på Finnmarkslandbruket?

Finnmark Bondelag oppfordrer kommunene til å satse på nydyrkning

Under årsmøtet til Finnmark Bondelag så vedtok man at det må tilrettelegges for nydyrking i Finnmark i større grad enn i dag. Utviklinga gjør at gårdsbrukene blir større og større, noe som medfører at bonden må kjøre stadig lengre for å slå sitt fôr.

Finnmark Arbeiderparti ønsker 50 % investeringsstøtte til de under 35 år.

Finnmark Bondelag deltok på årsmøtet i Finnmark Arbeiderparti på dag 1 den 12. mars 2016 "Hilsning til FAP fra Finnmark Bondelag. AP har en meget dyktig landbrukspolitisk talsperson i Knut Storberget, som virkelig har satt seg inn i hvordan det er å ha fjøsstøvlene på for å ha et grunnlag for å uttale seg. Også vi i FB har møtt ham ved flere anledninger, både i vest og øst ifylket.

Finnmark KRF ønsker ett løft for arktisk landbruk

Finnmark KRF har hatt årsmøte i Karasjok. På årsmøtet deltok nestleder i Finnmark Bondelag, Markus Heiberg, der han fikk holde ett 20 minutters innlegg. Finnmark KRF har kommet ut med en sterk støtteerklæring til landbruket i Finnmark i vedlagt pressemelding, som ble vedtatt på deres årsmøte;

Resolusjon fra årsmøtet i Finnmark Bondelag

Karasjok Bondelag ble årets lokallag i Finnmark

Årets verver i Finnmark Bondelag

Nytt styre i Finnmark Bondelag

Finnmark med høyest kvinneandel i landbruket

Finnmark med størst medlemsvekst i 2015

Tana Bondelag ønsker lokalproduserte varer i butikkhyllene

Ledermøte i Finnmark Bondelag

Årsmøte i Nordre Varanger Bondelag

Finnmark Bondelag ønsker å minne om at dato for utsatt klagefrist for rovvilterstatning nærmer seg

Landbrukspolitisk debatt i Finnmark

Klar for landbrukspolitisk debatt?

Åpen gård i Finnmark

Feilslått rovviltforvaltning – katastrofe for sauebøndene

Finnmark Bondelag mener at rovviltforvaltningen er feilslått og at rovviltforliket ikke følges opp

Finnnmark Bondelag er klar for Langnesmarkedet

Fylkeslaget besøkte Holt forsøksgård

Bondelaget møtte rovviltnemnda

Nordre Varanger Bondelag bad om møtet etter mye observasjon av jerv i området. Mener det er mangelfull sporing og registrering av jerv på Varangerhalvøya.

Målløse over tilbudet fra staten

- Mange bønder jeg snakket med på tirsdag hadde ikke ord for å beskrive skamtilbudet fra staten, sier Grete-Liv Olaussen, leder i Finnmark Bondelag.

Nettbasert agronomutdanning for voksne

Tana vgs tilbyr igjen nettbasert agronomutdanning for voksne.

Norge trenger bonden - også i Vadsø

Stor interesse for Bondelagets stand i Vadsø.

Finnmarksbønder besøkte det islandske bondelaget

17 medlemmer fra de to lokallagene Karasjok og Porsanger Bondelag var i forrige uke på besøk hos det islandske bondelaget.

Unge bønder knytter nettverk

Unge bønder fra Finnmark reiser til Tromsø for å knytte kontakter med kollegaer fra resten av Nord-Norge.

Husk båndtvang i sommerhalvåret

Løse hunder kan gjøre stor skade på beitedyr og vilt.

Mange unge bønder på kurs

Godt oppmøte på kurs i landbrukspolitikk.

Norge trenger bonden i Finnmark!

Uttalelse fra årsmøtet i Finnmark Bondelag.

Ber om uttak av jerv

Finnmark Bondelag har i et brev til Miljødirektoratet bedt om at det settes i gang uttak av jerv før jaktperioden er slutt.

Landbruket opplever nå en positiv trend, hevder landbruksminister Sylvi Listhaug

I følge Sylvi Listhaug opplever landbruket nå en positiv trend, hun mener utviklingen har gjort skremslene hun ble møtt med til skamme. For enkelt, mener Bondelaget.

MVA-grense beholdes

Fylkesleder i Finnmark Bondelag Grete Liv Olaussen er glad for at det i statsbudsjettet for 2015 legges opp til grensa for registrering i merverdiavgiftsregisteret holdes på 50 000 kroner i årlig omsetning

Lær mer om kjøttproduksjon og ammeku

Hvordan er forholdene for grovforbasert storfekjøttproduksjon i Finnmark og er ammekuproduksjon en mulighet? Dette vil vi få svar på i uke 48 når prosjektet Jordbruk og vekst i Avjovarri arrangerer temamøte i samarbeid med Nortura.

Våre samarbeidspartnere