Arktisk landbruk har spesielle utfordringer som er viktig å ivareta. Finnmark Bondelag sier derfor ja til økt kompetanse og rekruttering, og vi ønsker derfor også i framtiden et utdanningstilbud for landbruket i Finnmark.

Finnmark Bondelag mener at det må nydyrkes mer, og at kommunene må ta ansvar med å lage planer for områder som passer for nydyrking. Jordvern må stå sterkt og det er kommunalt ansvar å se til at det blir fulgt opp.

Staten som ansvarlig for rovdyrforvaltningen må aktivt sørge for at bestandsmålene følges!

Årsmøtet frykter at regjeringens politikk fører til nedlegging av landbruket i Finnmark. Med krav om stadig større gårdsbruk så går sentraliseringa fort. Samfunnet blir taper når gårdsbruk blir lagt ned, meieri og slakteri deretter. Årsmøtet frykter at løsdriftskravet i kufjøs fra 2024 setter ytterlig fart på nedlegging. Gode løsninger og finansieringsordninger må til.

En økning i produksjonen av kjøtt bør gjøres i distriktene, slik som Finnmark. Trenden med at kornarealer i Norge omlegges til gress må stoppes. Produksjon av korn må ikke erstattes med andre produksjoner, derfor må økonomien i kornproduksjon styrkes.