Tilstede på møtet var direktør i FeFO Jan Olli, Sverre Pavel som er leder for grunn og rettigheter, og fra Finnmark Bondelag stilte nestleder Markus Heiberg og Terje Balandin som er organisasjonssjef.

Når det gjelder framleie av forpakta areal så er FeFo klar på at det er den som driver jorda som skal være forpakter. Dette vil gi finnmarksbonden en mye større sikkerhet og forutsigbarhet på de arealene han drifter, da forpakningsavtalene følger gården i "all framtid" så lenge bruket er aktivt. FeFo er også opptatt av at ingen skal drive "butikk" ved å framleie arealer. Gunstige forpaktingspriser skal komme bonden tilgode.

For å sikre drift på forpakta areal så er vi enig om at her skal vi legge inn en innsats i lag med lokale landbruksmyndigheter. Der forpakta landbruksareal ligger brakk så skal festekontrakt sies opp, og aktive gårdsbruk i området skal få tilbud om å overta forpaktningsavtalene. Kjenner du til slikt areal?, meld i fra til fylkeskontoret så skal vi viderebringe opplysningene til FeFo.

Når det gjelder kompensasjon for tapte skogsinntekter til FeFo ved nydyrkning så er det i all hovedsak Altabønder som opplever dette problemet. Vi får forståelse for vår problemstilling. Samtidig er FeFo klar på at det er uheldig å dyrke ned de beste skogsområdene, og derfor bør det være en pris på det.

Ved at politikerne i Alta kommune har vedtatt at det skal lages en nydyrkningsplan for Alta, så er vi enig på møtet om at både FeFo og bondelaget bør være bidragsytere i den prosessen, der målsettingen må være å finne fram godt egnede arealer for nydyrkning i Altaområdet. Når planen foreligger så vil FeFo også være villig til å se på prissetting av skogvirke på disse arealene, med den intensjon å få kostnadene lavere.

Mer konkret informasjon fra møtet vil komme i ett nyhetsbrev til Finnmark Bondelag sine medlemmer