Vi jobber med:

 - Landbrukspolitikk.

Dagens landbrukspolitikk utformes på flere plan og i mange fora. De utfordringer som finnmarksbonden opplever er på mange måter spesielle i forhold til andre landsdeler.  Finnmark Bondelag fremmer dette overfor stortingspolitikere, fylkesting, Sameting og kommuner. Vi er Finnmarks landbruket fremste talerør og benytter hver anledning vi har til å jobbe for landbruket.

- Høringsuttalelser

Finnmark Bondelag mener det er viktig å være delaktig i samfunnsutviklingene. Derfor gir vi uttalelser til planer og lovendringer av ulik art, og som berører landbruksinteressene. Dette kan være fylkeskommunale planer som Regional utviklingsplan, regionale planer som rovviltplanen for Troms og Finnmark, eller statlige høringer som endringer i jordloven eller ulike NOU’er. Dersom det er saker du lurer på om vi har uttalt oss til, send oss gjerne en epost.


- Møter med Fylkesmannen, fylkeskommunen og Sametinget.

Disse tre instansene setter alle rammebetingelser for landbruket i Finnmark. Finnmark Bondelag mener det er viktig å være med på å sette den landbrukspolitiske dagsorden, og av den grunn har vi regelmessig møter med disse.

- Representasjon i arbeidsgrupper og ulike utvalg.

Vi representerer landbrukets interesser i ulike utvalg som nedsettes av sentrale eller regionale myndigheter.


- Konferanser og seminarer

Vi fremmer landbrukets sak på konferanser og seminarer hvor det er naturlig at landbruket er representert.

 

Av konkrete saker kan nevnes:

- Jordbruksforhandlingene

Alle medlemmer kan være med på å påvirke hvilket resultat vi skal få i jordbruksforhandlingene. Dette gjøres gjennom lokallagenes uttalelser til fylkeslaget  i forbindelse med jordbruksforhandlingene. Dette skjer i januar . Du kan kontakte det nærmeste lokallag for nærmere opplysninger .
 

- Rovdyrpolitikk

Rovdyrpolitikken som føres i Norge i dag, påfører bønder store tap. Finnmark Bondelag jobber blant annet for å endre regelverket for erstatning. Vi har kontakt med både fylkesmannens miljøvernavdeling og rovviltnemda for Troms og Finnmark.

- Reindrift

Landbruket opplever tidvis store konflikter med reindrifta. Konflikter som i hovedsak består i beiting av rein på innmarka til bonden. Vi har kontakt med reindriftsforvaltningen, LMD og NRL i saken.

- Jordvern

Finnmark har bare 0,2% dyrka mark. Finnmark Bondelag mener at dette er en ressurs som må ivaretas for framtidige generasjoner.
 

- Finnmarksloven, Finnmarkseiendommen og Finnmarkskommisjonen.


Finnmark Bondelag ivaretar landbrukets interesser i forhold til disse. Vi har møter og gir uttalelser til ulike saker innenfor disse områdene.

Andre saker


Inn på tunet, Helse, miljø og sikkerhet, Den grønne skolen  og mange andre saker. 

 

Les mer om hva Bondelaget jobber med her