Av: Lise Skreddernes, leder Finnmark Bondelag, Øystein Iselvmo, leder Troms Bondelag, og Trond Bjørkås, leder Nordland Bondelag.

Fra norrønt har bonde betydd fastboende. Slik er det også den dag i dag. Fra Agder i sør til Finnmark i nord, er vi engasjerte bønder som produserer mat til Norges befolkning, gjennom bærekraftig bruk av lokale ressurser.

Et levedyktig landbruk og rikholdige areal- og naturressurser er et viktig grunnlag for at det bor folk i nord. Matproduksjonen i landsdelen er avgjørende for bosetting, verdiskaping, infrastruktur og beredskap.

Landbruket her i nord er spesielt sårbart med få kompetansemiljøer, små produsentmiljøer, til dels store avstander mellom bønder, og store gras- og beiteressurser som er gått ut av drift. Transportavstandene er lange, og det er en utfordring å opprettholde sentrale servicetjenester til landbruket.

Nord-Norge har over tid hatt en mer negativ utvikling enn andre områder. Matjord går ut av drift, og gårdsbruk legges ned.

Norge er et langstrakt land, med store variasjoner i klima og i vekstsesongene. Det at Norge strekker seg lang, er et viktig gode for hele landbruket. Vi kan spille på lag med hverandre, dersom noen landsdeler opplever en tøff vekstsesong.

Vi som matprodusenter trenger et rammeverk, som bygger opp om de målsettingene som er satt for landbruket. Vi må kunne produsere matvarer her i nord, som i resten av landet for å være en del av Norges matvareberedskap. Det koster mer å produsere mat i nord, enn for eksempel på Jæren. Og det koster mer å produsere mat i høykostlandet Norge, enn i mange andre land. Derfor er tollvernet avgjørende for at vi fortsatt skal ha avsetning for varene våre. Ikke bare i dag, men også om 10 og 20 år.

Stortingsrepresentant fra Troms, Torgeir Knag Fylkesnes var tydelig på viktigheten av prosenttoll i våres da SV tok prosenttoll inn i budsjettforhandlingene med regjeringspartiene.

Det var en stor glede i landbruket, da stortinget vedtok et så konkret forslag, der de ba regjeringen om å styrke tollvernet på enkelte produkter.

Vi har liten tro for at SVs Torgeir så for seg rødbeter, knollselleri, isbergsalat og kålrot da han fikk gjennom forslaget med regjeringspartiene. Vi trenger et sterkere tollvern på store volumprodukter som kjøtt og grønnsaker. Spesielt viktig ville det vært for vår landsdel, der det vi kan produsere er kjøtt og grønnsaker som potet.

Vi vil på vegne av landbruket i nord si at vi har en klar forventning om at representantene fra Nord-Norge med SV i spissen tar grep og sikrer bedre beskyttelse for våre råvarer.